สาระสำคัญมาตรา 9

      เอกสารที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
การจัดซื้อจัดจ้าง          มาตรา 9  ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร  
พร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ       ของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       คณะกรรมการกำหนด  
คำวินิจฉัย            (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่  
คำสั่ง ประกาศคณะ กก.       เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว  
คำแนะนำหน่วยราชการ            (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)  
ประชาชนควรรู้            (3) แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ  
ดาวน์โหลด            (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
                   - คู่มือประชาชน เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่ง  
        ราชอาณาจักรไทย  
                   - คู่มือประชาชนในการขอรับบริการภาครัฐ  
                   - คู่มือประชาชน เกี่ยวกับการติดต่อราชการตำรวจ  
                   - คู่มือประชาชน : การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย  
             (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง  
             (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน  
        การจัดทำบริการสาธารณะ  
             (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้  
        ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย  
             (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด  
              ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย  ตาม  
        มาตรา 11 หรือมาตรา 12 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล  
        ข่าวสารนั้น  
               บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม  ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มี  
        คำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้  ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความ  
        เห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้  ในการนี้ให้คำนึงถึง  
        การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  
                คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง  
     

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ชั้น 4  ถนนนารายณ์มหาราช  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  1500
0
โทร./โทรสาร 0 3641 1384  มท. 19122 , 19143
E-mail :
lopburi@moi.go.th