เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี


   คำอธิบาย

         1. หน่วยงานที่อยู่ในช่องตารางสีเหลืองคือหน่วยงานที่มีเว็บไซต์  ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงาน
            ดังกล่าวได้โดยใช้เมาส์คลิกชื่อหน่วยงาน
         2. หน่วยงานที่อยู่ในช่องตารางสีเขียวคือหน่วยงานที่ยังไม่มีเว็บไซต์  หากหน่วยงานจัดทำเว็บไซต์แล้ว
            กรุณาแจ้งกลุ่มงานข้อมูลฯ สนจ.ลพบุรี  โทร. 0 3677  0136  มท. 19143  เพื่อเชื่อมโยงต่อไป
 

                                                                    กระทรวงมหาดไทย (ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

       
  สำนักงานจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี   สำนักงานประปาลพบุรี
  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองลพบุรี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
  ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี   อำเภอบ้านหมี่
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี   อำเภอท่าวุ้ง
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี    
  อำเภอเมืองลพบุรี    
  อำเภอโคกเจริญ   อำเภอหนองม่วง
  อำเภอชัยบาดาล   อำเภอลำสนธิ
  อำเภอโคกสำโรง   อำเภอท่าหลวง
  อำเภอสระโบสถ์   อำเภอโคกเจริญ
  อำเภอพัฒนานิคม    
  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี    
       
       

                                                                    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       
  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี    
  สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี   โครงการชลประทานลพบุรี  สำนักชลประทานที่ 10
  สำนักงานชลประทานที่ 10   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม  สำนักชลประทานที่ 10
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   สำนักงานก่อสร้าง 4 (ป่าสัก)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
  สำนักงานก่อสร้าง 5 (ป่าสัก)   โครงการก่อสร้าง 1 สำนักชลประทานที่ 10
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี    
  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี    
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี    
  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฯ    
  สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี    
  ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 5    
  ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ผสมเทียมลำพญากลาง    
  นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล    
  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10    
       

                                                                    กระทรวงศึกษาธิการ

       
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1   สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2    
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    
  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี    
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง    
  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6    
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี    
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี    
  โรงเรียนพระนารายณ์    
  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย    
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี    
  วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี    
  โรงเรียนโคกลำพานวิทยา    
       

                                                                    กระทรวงพาณิชย์

   
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี
  สำนักงานประกันภัยจังหวัดลพบุรี
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
   

                                                                    กระทรวงสาธารณสุข

       
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี    
  ศูนย์มะเร็งลพบุรี    
  โรงพยาบาลลพบุรี    
       

                                                                    กระทรวงคมนาคม

       
  สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี   แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
  สำนักงานทางหลวงที่ 9   สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 2 (สาขาลพบุรี)
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี   สถานีรถไฟลพบุรี
  แขวงการทางลพบุรีที่ 1    
       

                                                                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   
  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
   

                                                                    กระทรวงการคลัง

       
  สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี   สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี   สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
      ธนาคารเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
       
       

                                                                    กระทรวงยุติธรรม

       
  สำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล    
  เรือนจำกลางลพบุรี   สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี    
       

                                                                    กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี    
  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี    
  นิคมสร้างตนเองลพบุรี    
  ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ    
       

                                                                    กระทรวงแรงงาน

       
  สำนักงานแรงงานจังหวัด    
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี    
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด    
       

                                                                    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       
  สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี   สำนักงานไปรษณีย์ลพบุรี
  สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม    
  สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี    
       

                                                                    กระทรวงอุตสาหกรรม

   
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
   

                                                                    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

       
  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี    
  ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7    
  ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดลพบุรี    
       

                                                                    กระทรวงวัฒนธรรม

       
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี    
  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์    
       

                                                                    กระทรวงกลาโหม

   
  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
  มณฑลทหารบกที่ 13
  ศูนย์สงครามพิเศษ
  ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ
  ศูนย์การบินทหารบก
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่
  กองพลทหารปืนใหญ่
  กองพลรบพิเศษที่ 1
  โรงพยาบาลอานันทมหิดล
  กรมทหารราบที่ 31 รอ.
  กองบิน 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  ที่ทำการสัสดีจังหวัดลพบุรี
  สัสดีอำเภอสระโบสถ์

                                                                    กระทรวงพลังงาน

   
  สำนักงานพัฒนาธุรกิจพลังงานจังหวัดลพบุรี
   

                                                                    สำนักนายกรัฐมนตรี

   
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
  วัดพระบาทน้ำพุ
  สำนักงานเจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต 1
   

                                                                    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       
  ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี   สภ.ต.มะนาวหวาน
  สภ.อ.เมืองลพบุรี   สภ.ต.โคกตูม
  สภ.อ.โคกสำโรง   สภ.ต.ท่าโขลง
  สภ.อ.ท่าวุ้ง   สภ.ต.บ้านเบิก
  สภ.อ.ท่าหลวง   สภ.ต.โคกสลุง
  สภ.อ.พัฒนานิคม   สภ.ต.ท่าหิน
  สภ.อ.ชัยบาดาล   สภ.ต.บ้านกุ่ม
  สภ.อ.บ้านหมี่   สภ.ต.บ้านข่อย
  สภ.อ.โคกเจริญ   สภ.ต..ม่วงค่อม
  สภ.อ.ลำสนธิ   สภ.ต.เพนียด
  สภ.อ.สระโบสถ์   ตำรวจท่องเที่ยว ลพบุรี
  สภ.อ.หนองม่วง    
       

                                                                    สำนักงานศาลยุติธรรม

   
  ศาลจังหวัดลพบุรี
   

                                                                    สำนักงานอัยการ

   
  สำนักงานอัยการจังหวัด
  สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
   

                                                                    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มหาวิยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ลพบุรี
   

                                                                    รัฐวิสาหกิจ

   
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
   

                                                                    องค์กรอิสระ

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี
   

 

                                                                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี   อบต.โก่งธนู
  เทศบาลเมืองลพบุรี    
  เทศบาลเมืองเขาสามยอด    
  เทศบาลตำบลโคกสำโรง   อบต.ตะลุง
  เทศบาลตำบลท่าโขลง   อบต.ถนนใหญ่
  เทศบาลเมืองบ้านหมี่    
  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง   อบต.โพธิ์เก้าต้น
  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง   อบต.คลองเกตุ
  เทศบาลตำบลโคกตูม   อบต.ท่าศาลา
  เทศบาลตำบลลำนารายณ์   อบต.บางขันหมาก
  เทศบาลตำบลหนองม่วง   อบต.บ้านข่อย
  เทศบาลตำบลสระโบสถ์   อบต.บางลี่
  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม   อบต.วังจั่น
  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น   อบต.บ้านเบิก
  เทศบาลตำบลเขาพระงาม   อบต.โคกสลุด
  อบต.ทะเลชุบศร    
  อบต.โคกแสมสาร   อบต.มุจลินท์
  อบต.ดอนโพธิ์   อบต.หัวสำโรง
  อบต.โคกเจริญ   อบต.ชอนม่วง
  อบต.กกโก   อบต.วังขอนขว้าง
  อบต.โคกกะเทียม   อบต.บางกะพี้
  อบต.ป่าตาล   อบต.มะนาวหวาน
  อบต.พรหมาสตร์   อบต.สนามแจง
  อบต.โคกลำพาน   อบต.หนองกระเบียน
  อบต.งิ้วราย   อบต.ซับจำปา
  อบต.ห้วยโป่ง   อบต.หนองผักแว่น
  อบต.เกาะแก้ว   อบต.เขาสมอคอน
  อบต.โพธิ์ตรุ   อบต.ท่าวุ้ง
  อบต.ท้ายตลาด   อบต.บางคู้
  อบต.ท่าแค   อบต.บางงา
  อบต.หลุมข้าว   อบต.กุดตาเพชร
  อบต.โคกสำโรง   อบต.เขาน้อย
  อบต.หนองแขม   อบต.หนองบัว
  อบต.ดงมะรุม   อบต.น้ำสุด
  อบต.สะแกราบ   อบต.ห้วยขุนราม
  อบต.โพตลาดแก้ว   อบต.ชอนน้อย
  อบต.ถลุงเหล็ก   อบต.โคกสลุง
  อบต.วังเพลิง   อบต.ชอนสมบูรณ์
  อบต.เพนียด   อบต.ชอนสารเดช
  อบต.เชียงงา   อบต.ดงดินแดง
  อบต.ดอนดึง   อบต.บ่อทอง
  อบต.ช่องสาริกา   อบต.ยางโทน
  อบต.พัฒนานิคม   อบต.หนองม่วง
  อบต.บางขาม   อบต.วังทอง
  อบต.บางพึ่ง   อบต.ชัยนารายณ์
  อบต.บ้านกล้วย   อบต.บัวชุม
  อบต.บ้านชี   อบต.บ้านใหม่สามัคคี
  อบต.บ้านทราย   อบต.ห้วยหิน
  อบต.ไผ่ใหญ่   อบต.ซับสมบูรณ์
  อบต.พุคา    
  อบต.โพนทอง    
  อบต.มหาสอน    
  อบต.นิยมชัย    
  อบต.ห้วยแก้ว    
  อบต.มหาโพธิ    
  อบต.หนองเต่า    
  อบต.หนองทรายขาว    
  อบต.หนองเมือง    
  อบต.หินปัก    
  อบต.ลำสนธิ    
  อบต.หนองรี    
  อบต.แก่งผักกูด    
  อบต.เขาแหลม    
  อบต.ท่าหลวง    
  อบต.หัวลำ    
  อบต.ดีลัง    
  อบต.ทุ่งท่าช้าง    
  อบต.ยางราก    
  อบต.หนองมะค่า    
  อบต.เกาะรัง    
  อบต.ชัยบาดาล    
  อบต.ซับตะเคียน    
  อบต.ท่าดินดำ    
  อบต.ท่ามะนาว    
  อบต.ลำนารายณ์    
  อบต.นิคมลำนารายณ์    
  อบต.ม่วงค่อม    
  อบต.หนองยายโต๊ะ    
  อบต.นาโสม    
  อบต.ศิลาทิพย์    
  อบต.โคกแสมสาร    
  อบต.โคกสลุง    
  อบต.เขารวก    
  อบต.ท่าโขลง    
  อบต.บ้านหมี่    
  อบต.บ้านใหม่    
  อบต.ช่องสาริกา    
  อบต.ท่าหลวง    
  อบต.ซับจำปา    
  อบต.วังจั่น    
  อบต.วังขอนขว้าง    
  อบต.วังทอง