ผู้บริหารจังหวัด

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    

 

padungsak1

นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

piriya

 นายพิริยะ  ฉันทดิลก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

 

-

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

You have no rights to post comments