ผู้บริหารจังหวัด

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    

 padungsak1

 

นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายวระชย นาคมาศ

นายวีระชัย  นาคมาศ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

You have no rights to post comments