• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

03255 

ข่าวสารผู้บริหาร

กิจกรรมร่วมกับประชาชนจิตอาสาทั่วไป ภายใต้โครงการ "เราทำความด...
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...
โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก...
วันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 09.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธา...
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-...
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิ...
14 พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1

Local Government 4.0

50