• header slide

Mr.Supakit

นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารผู้บริหาร

การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด...
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ร้อ...
ครงการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของพระอาจารย...
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. พระศรีวรคุณ ถวิล วรคุโณ เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร...
วันกองทัพไทย
วันที่ 18 มกราคม 2653 เวลา 15.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ร้อ...
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์”
วันเสาร์นี้ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานใน...

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ จังหวัดลพบุรี

หนังสือแจ้งหน่วยราชการ

เว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

lbr 1