คณะกรรมการ


- ประกาศที่ อพ.สช. 143/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี

 

- คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1254/2560 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 1333/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ระยะที่ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559) และระยะ 5 ปีที่ 6 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)

 

- คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรี ที่ 1206/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

 


กิจกรรม


              วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน อพ.สธ. จังหวัดลพบุรี เเละพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

1 2 3 4
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8

 

             วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลพบุรี เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทำแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

1 2 3 4
HTML5 Slide Show by WOWSlider.com v4.8 

 


ติดต่อเรา


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0177

E-mail : stg.lopburi@gmail.com