โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดลพบุรี

 
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก  อำเภอพัฒนานิคม
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม  อำเภอสระโบสถ์
โครงการไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่  อำเภอบ้านหมี่
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโพธิ์  อำเภอพัฒนานิคม
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแฟน  อำเภอเมืองลพบุรี
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่  อำเภอเมืองลพบุรี
โครงการปรับปรุงค่ายวชิราลงกรณ์ (จัดหาแหล่งน้ำ)  อำเภอเมืองลพบุรี
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอชัยบาดาล
โครงการอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน  อำเภอชัยบาดาล
โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโพธิ์  อำเภอพัฒนานิคม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการแก้มลิงหนองสมอใส  อำเภอท่าวุ้ง
 
ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สำนักงานจังหวัดลพบุรี