ระบบบันทึกผลการดำเนินการตามประกาศและคำสั่งของ คสช.
 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
 ระบบติดตามประเมินผลงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ