รายงานการประชุม ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติ
วาระการประชุม   การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0016.1/ว 2706 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
   
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0016.1/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
    เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ.0016.1/ว 3375 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555
    เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์         ขนาดเล็กและแท็บเล็ต ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0016.1/ว 3449 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
    เรื่องการมอบให้จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
    ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.1/ว 191 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556
    เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจาณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ0017.1/ว 1577 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
    เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิเตอร์ประจำปี พ.ศ. 2556

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ0017.1/ว 1705 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
    เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
    กระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ0017.1/ว 1941 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยี
    สารสนเทศละการสื่อสาร

หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ0017.1/ว 610 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
    เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ0017.1/ว 1561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
    เรื่อง แจ้งข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

    

    คุณลักษณะและราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
   

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 
   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 
   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 
   กระทรวง ICT (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556  

    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับระบบงาน
   สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์
   กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

 

    คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
    คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

 

    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
    แนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 

    แบบฟอร์มต่างๆ
    แบบฟอร์มเสนอการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ต่อคณะกรรมการฯพิจารณา
 
  แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
 
  แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท
แบบฟอร์มรางานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
(เมื่อดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของแต่ละหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

  
แบบรายงานผลการจัดหาตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ