คำสั่ง  ประกาศ  จังหวัดลพบุรี

คำสั่ง / ประกาศ ลงวันที่ เรื่อง
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ที่ 405/2557   ของมนุษย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผุ้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 4 ธันวาคม 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ (ผนวก ก - จ)
ที่ 3171/2556    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ที่ 2976/2556    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 4 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ 2857/2556   ปฏิบัติราขการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   
ที่ 2792/2556    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 2 ตุลาคม 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด   
ที่ 2612/2556   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด      
ที่ 1570/2556   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 31 พฤษภาคม 2556

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด      

ที่ 1237/2556   ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 29 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ     
ที่ 1215/2556    
     
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 17 พฤษภาคม 2556 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก
ประจำจังหวัดลพบุรี   กันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร เป็นกรรมการสรรหา
    กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี  
     
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทน
ประจำจังหวัดลพบุรี   เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและ
    ปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลพบุรี  
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 29 เมษายน 2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ที่ 953/2556   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 1 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ     
ที่ 225/2556    
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 18 มกราคม 2556 เรื่อง กำหนดวิธีการประมูลร้านจำหน่ายสินค้า  
    งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 7 ธันวาคม 2555 คลิ๊กที่นี่    (ภาคผนวก ก - จ)
ที่ 2871/2555     
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 7 ธันวาคม 2555 คลิ๊กที่นี่
ที่ 2870/2555     
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรีที่   คลิ๊กที่นี่
ที่ 1070/2555     
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี   คลิ๊กที่นี่
ที่ 497/2555    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี   คลิ๊กที่นี่
ที่ 118/2555    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี   คลิ๊กที่นี่
ที่ 117/2555    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 24 มกราคม 2554 คลิ๊กที่นี่
ที่ 108/2554    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 24 มิถุนายน 2553 คลิ๊กที่นี่
ที่ 1012/2553    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 14 พฤษภาคม 2553 คลิ๊กที่นี่
ที่ 711/2553    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 5 เมษายน 2553 คลิ๊กที่นี่
ที่ 545/2553    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 22 มีนาคม 2553 คลิ๊กที่นี่
ที่ 453/2553    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 8 มกราคม 2553 คลิ๊กที่นี่
ที่ 40/2552    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 2 พฤศจิกายน 2552 คลิ๊กที่นี่
ที่ 2154/2552    
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 30 พฤศจิกายน 2552 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 2332/2552   ประจำจังหวัด     หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 6 สิงหาคม 2552 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 1474/2552   ประจำจังหวัด     หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 16 กรกฎาคม 2552 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 1341/2552   ประจำจังหวัด     หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 16 กรกฎาคม 2552 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 1355/2552   ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 3 เมษายน 2552 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 610/2552   ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2552 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 216/2552   ประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี   อบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 2310/2551   ประจำจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
    และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 13 พฤศจิกายน 2550 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจำ
ที่ 1898/2550   จังหวัด  และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 8 ตุลาคม 2550 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจำ
ที่   1631  /2550   จังหวัด  และนายอำเภอ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
    ร่างคำสั่งมอบ มอบอำนาจ...
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 9 ตุลาคม 2550 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ที่ 1633/2550    
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 18 กรกฎาคม 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) จังหวัดลพบุรี
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 12 พฤศจิกายน 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 20 มีนาคม 2550 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2550
      - กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 1 วัน
      - กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 2-15 วัน
      - กระบวนงานที่แล้วเสร็จมากกว่า 15 วัน
      - กระบวนงานที่ไม่สามารถลดขั้นตอนได้
     

คำสั่งจังหวัดลพบุรี

6 มีนาคม 2550

แนวทางการแปลงนโยบายรัฐบาล  นโยบายเฉพาะกิจและวาระแห่งชาติ

ที่ ลบ  0016.2 / ว 463       ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 23 พฤศจิกายน 2548 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 2193/2548   ประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 4 มกราคม 2550 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 9/2550   ประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 19 ธันวาคม 2549 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ที่ 2087/2549    
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 13 ตุลาคม 2549 แก้ไขปรับปรุงการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในคณะกรรมการ
    สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 6 กันยายน 2549 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ 1471/2549   ประจำจังหวัดและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 6 กันยายน 2549 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ที่ 1470/2549    
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 20 กรกฎาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในคณะกรรมการสนับสนุนระบบ
    การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 6 มิถุนายน 2549 มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำ
ที่ 810/2549   จังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 11 มกราคม 2549 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ
    ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลพบุรี ตามกลุ่มภารกิจ
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 16  ธันวาคม 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในคณะกรรมการสนับสนุนระบบ
    การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดลพบุรี
     
ประกาศจังหวัดลพบุรี 23  พฤศจิกายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ และคณะทำงานในคณะกรรมการ
    บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดลพบุรี
     
คำสั่งจังหวัดลพบุรี 27 ตุลาคม 2547 มอบอำนาจให้รอง ผวจ.  ปจ.  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ที่ 2042/2574   และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด