สำนักงานจังหวัดลพบุรี

 


โครงสร้างองค์กร


 

 


อำนาจหน้าที่และภารกิจ


 

 

 


การจัดซื้อจัดจ้าง


 

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 


คำสั่ง/ประกาศ


- คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 3895/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต จังหวัดลพบุรี

- คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 154/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 953/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดลพบุรี

- คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1611/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี

- ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดลพบุรี

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี

- คำสั่ง อ.ก.พ. จังหวัดลพบุรี ที่ 1/2560 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. จังหวัดลพบุรี

- คำสั่ง อ.ก.พ. จังหวัดลพบุรี ที่ 1/2559 เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ. จังหวัดลพบุรี

- ประกาศสำนักงานจังหวัดลพบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 16 มกราคม 2560

- ประกาศสำนักงานจังหวัดลพบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560