www.lopburi.go.th/nacrotic

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศพส.จ.ลพบุรี) "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด"


โครงสร้าง สำนักงานเลขานุการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดลพบุรี
(ศตส.จ.ลพบุรี)

จัดทำและพัฒนาโดย
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศพส.จ.ลพบุรี)
   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 3677 0175 มท. 19124
E-mail : lopburi.oncb@hotmail.com
       จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   Counter  ครั้ง  เริ่มนับ 14 มกราคม 2557