งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

 

 

               

 

 

                  จังหวัดลพบุรีมีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คือ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" ซึ่งเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับ

 

 

ชาวลพบุรีเป็นอย่างมาก  เนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์ของงาน คือ การแต่งกายชุดไทย  และเป็นงานที่รำลึกถึงองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้าง

 

 

ความเจริญให้กับเมืองลพบุรี

 

 
          
 
 

 

                  ท่านทราบหรือไม่ว่า...ก่อนจะมาเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นั้น  ชาวลพบุรีเคยมีงานประเพณีอยู่อย่างหนึ่ง คือ "งานในวัง" ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี

 

 

พ.ศ.๒๕๐๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้นำไปก่อสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งมีดำริให้สร้าง

 

 

อนุสาวรีย์ในราวปี พ.ศ.๒๕๐๐ ต่อมาจึงได้มีการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

 

 

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙

 

 
              
 
 
  งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี  กับนายเชาวน์วัศ  

 

สุดลาภา ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้น  ที่จะพัฒนาเมืองลพบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยว  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้าง

 

 

เมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรือง   การจัดงานครั้งแรก ตั้งชื่องานว่า "นารายณ์รำลึก" ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์" และจัดงานครั้งแรก

 

 

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒  ซึ่งเดิมแล้วมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ แต่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ในจังหวัดลพบุรี

 

 

จึงต้องเลื่อนมาเป็นวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๒ แทน

 

 
       
 

 

                    ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือว่าเป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ในการจัดงานมีการตั้งคณะกรรมการกว่า ๒๐ คณะ รูปแบบ

 

 

ของงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน  มีการถอดรูปแบบและจำลองเหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์  มีขบวนแห่ของชาติต่างๆ ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี

 

 

และเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร  มีการแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และคำประพันธ์ต่างๆ  มีร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้า  ตลอดจนขนมหวานในสมัยสมด็จ

 

 

พระนารายณ์มหาราช  มีการจุดประทีปโคมไฟให้เหมือนราตรีแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในอดีต  มีการประกวดการแต่งกายสมัยสมเด็จ

 

 

พระนารายณ์มหาราช และส่งเสริมให้ชาวลพบุรีแต่งกายไทยทั้งเมือง  มีผู้ให้การสนับสนุนและร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากมาย

 

 
       
 
 

 

                    งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในปัจจุบันนั้น  มีความตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมมาก  เนื่องจากมีการแสดงแสงสีเสียงที่อลังการ  ภายในงานมีการแสดง

 

 

นาฏศิลป์ไทย  แสดงวิถีชีวิตของคนโบราณ  อีกทั้งมีเรือนไทยที่สวยงามรอให้ทุกท่านไปถ่ายภาพเป็ฯที่ระลึก  มีสินค้า OTOP ของจังหวัดต่างๆ มีผ้าไทยและ

 

 

เครื่องประดับจำหน่ายมากมาย

 

     

 

               

 

     

 

 

 

 

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ชั้น 4  ถนนนารายณ์มหาราช  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000
โทร./โทรสาร 0 3641 1384  มท. 19122 , 19143
E-mail :
lopburi@moi.go.th