ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

ลำดับ

หน่วยงาน

ประจำปี

ประจำเดือน

รายละเอียด

1

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2551

ธันวาคม

คลิก

2

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

มกราคม

คลิก

3

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

กุมภาพันธ์

คลิก

4

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

มีนาคม

คลิก

5

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

เมษายน

คลิก

6

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

พฤษภาคม

คลิก

7

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

มิถุนายน

คลิก

8

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

กรกฎาคม

คลิก

9

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2552

สิงหาคม

คลิก

10

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

มกราคม

คลิก

11

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

กุมภาพันธ์

คลิก

12

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

มีนาคม

คลิก

13

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

เมษายน

คลิก

14

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

พฤษภาคม

คลิก

15

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

มิถุนายน

คลิก

16

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

กรกฎาคม

คลิก

17

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

สิงหาคม

คลิก

18

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

กันยายน

คลิก

19

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

ตุลาคม

คลิก

20

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

พฤศจิกายน

คลิก

21

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2558

ธันวาคม

คลิก

22

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

มกราคม

คลิก

23

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

กุมภาพันธ์

คลิก

24

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

มีนาคม

คลิก

25

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

เมษายน

คลิก

26

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

พฤษภาคม

คลิก

27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

มิถุนายน

คลิก

28

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

กรกฎาคม

คลิก

29

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

สิงหาคม

คลิก

30

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

กันยายน

คลิก

31

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

ตุลาคม

คลิก

32

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

พฤศจิกายน

คลิก

33

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2559

ธันวาคม

คลิก

34

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

มกราคม

คลิก

35

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

กุมภาพันธ์

คลิก

36

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

มีนาคม

คลิก

37

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

เมษายน

คลิก

38

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

พฤษภาคม

คลิก

39

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

มิถุนายน

คลิก

40

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

กรกฎาคม

คลิก

41

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

สิงหาคม

คลิก

42

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

กันยายน

คลิก

43

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

ตุลาคม

คลิก

44

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

พฤศจิกายน

คลิก

45

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2560

ธันวาคม

คลิก

46

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

มกราคม

คลิก

47

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

กุมภาพันธ์

คลิก

48

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

มีนาคม

คลิก

49

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

เมษายน

คลิก

50

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

พฤษภาคม

คลิก

51

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

มิถุนายน

คลิก

52

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

กรกฎาคม

คลิก

53

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

สิงหาคม

คลิก

54

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

กันยายน

คลิก

55

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

ตุลาคม

คลิก

56

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

พฤศจิกายน

คลิก

57

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2561

ธันวาคม

คลิก

58

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

มกราคม

คลิก

59

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

กุมภาพันธ์

คลิก

60

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

มีนาคม

คลิก

61

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

เมษายน

คลิก

62

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

พฤษภาคม

คลิก

63

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

มิถุนายน

คลิก

64

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

กรกฎาคม

คลิก

65

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

สิงหาคม

คลิก

66

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

กันยายน

คลิก

67

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

ตุลาคม

คลิก

68

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

พฤศจิกายน

คลิก

69

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2562

ธันวาคม

คลิก

70

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

มกราคม

คลิก

71

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

กุมภาพันธ์

คลิก

72

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

มีนาคม

คลิก

73

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

เมษายน

คลิก

74

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

พฤษภาคม

คลิก

75

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

มิถุนายน

คลิก

76

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

กรกฎาคม

คลิก

77

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

สิงหาคม

คลิก

78

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

กันยายน

คลิก

79

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

ตุลาคม

คลิก

80

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

พฤศจิกายน

คลิก

81

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2563

ธันวาคม

คลิก

82

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

2564

มกราคม

คลิกจัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง