ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 3 คน
ลำดับ

รายชื่อส่วนราชการ

รายละเอียด

1

   สำนักงานจังหวัดลพบุรี

คลิก

2

   ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

คลิก

3

   สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

คลิก

4

   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คลิก

5

   สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี

คลิก

6

   สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

คลิก

7

   สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

คลิก

8

   สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

คลิก

9

   สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

คลิก

10

   สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี

คลิก

11

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คลิก

12

   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

คลิก

13

   สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

คลิก

14

   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

คลิก

15

   สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

คลิก

16

   สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

คลิก

17

   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

คลิก

18

   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

คลิก

19

   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

คลิก

20

   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

คลิก

21

   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

คลิก

22

   สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี

คลิก

23

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

คลิก

24

   สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

คลิก

25

   สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

คลิก

26

   สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

คลิก

27

   สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี

คลิก

28

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

คลิก

29

   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

คลิก

30

   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

คลิก

31

   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

คลิก

32

   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

คลิก


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง