ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ลำดับ

หัวข้อเรื่อง ข้อมูลที่ประชาชนควรรู้

รายละเอียด

1

   aaaaaaaaaa

คลิก

2

   test

คลิก

3

   kk

คลิก

4

   snake

คลิก

5

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อรองรับ สิทธิได้รู้ ของประชาชนซึ่งเป็นแกนสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

คลิก

6

   กระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

คลิก

7

   ขั้นตอน วิธีการร้องเรียน และคำแนะนำในการร้องเรียน

คลิก

8

   แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน

คลิก

9

   ตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียน (image)

คลิก

10

   สิทธิ์ในการตรวจดูข้อมูล ตามกฎหมาย

คลิก

11

   แบบฟอร์มการเขียนคำขอดูข้อมูล

คลิก

12

   ตัวอย่างการเขียนคำขอดูข้อมูล (image)

คลิก

13

   การแก้ไขข้อมูล (มาตรา 25 วรรคสาม)

คลิก

14

   กระบวนการดำเนินการเรื่องอุทธรณ์

คลิก

15

   ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์

คลิก

16

   ฟอร์มหนังสืออุทรณ์

คลิก

17

   ตัวอย่างการเขียนคำอุทรณ์ (image)

คลิก


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง