ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ลำดับ

หัวข้อเรื่อง ข้อมูลที่ประชาชนควรรู้

รายละเอียด

1

   snake

คลิก

2

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อรองรับ สิทธิได้รู้ ของประชาชนซึ่งเป็นแกนสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

คลิก

3

   กระบวนการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

คลิก

4

   ขั้นตอน วิธีการร้องเรียน และคำแนะนำในการร้องเรียน

คลิก

5

   แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน

คลิก

6

   ตัวอย่างการเขียนคำร้องเรียน (image)

คลิก

7

   สิทธิ์ในการตรวจดูข้อมูล ตามกฎหมาย

คลิก

8

   แบบฟอร์มการเขียนคำขอดูข้อมูล

คลิก

9

   ตัวอย่างการเขียนคำขอดูข้อมูล (image)

คลิก

10

   การแก้ไขข้อมูล (มาตรา 25 วรรคสาม)

คลิก

11

   กระบวนการดำเนินการเรื่องอุทธรณ์

คลิก

12

   ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์

คลิก

13

   ฟอร์มหนังสืออุทรณ์

คลิก

14

   ตัวอย่างการเขียนคำอุทรณ์ (image)

คลิก


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง