ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  


ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี


ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน

ปีงบประมาณ :

เลขที่

หัวข้อข่าวประกวดราคา

วัน เวลา ขายเอกสาร/ราคา

วัน เวลา สถานที่ ยื่นซอง

วัน เวลา สถานที่ เปิดซอง

หมายเหตุ

ปี

0232

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานกาไฟฟ้าส่่วนภูมิภาคสาขา อ.ลำสนธิ

29 พ.ค. - 8 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 09.00-10.00 น.

9 มิ.ย.60 เวลา 10.15 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3646-1014

2560

0231

ศูนย์การบินทหารบก
ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว

26 พ.ค. - 2 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

-

19 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

โทร.036-486925-9 ต่อ 39471

2560

0228(8)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสุพิน ทันไธสง หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3669-9806

2560

0228(7)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองโกน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองโกน้อย ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3668-9806

2560

0228(6)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านนายพนม ศรีทอง หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ตอ ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3668-9806

2560

0228(5)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางเล็ก รักรุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3668-9806

2560

0228(4)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านนายสำราญ สายเรือง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสักแปะ ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3668-9806

2560

0228(3)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายไสว ภูมิวิณี หมูที่ 4 บ้านสำราญ ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 0-3668-9806

2560

0228(2)

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดตาเพชร ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

22 พ.ค.- 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร. 0-3668-9806

2560

0228

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
สอบราคาจ้างก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสำราญ สีทอง ถึงบ้านนางสาคร ภราดร หมู่ที่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3668-9806

2560

0227

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 7 บริเวณกลุ่มบ้านนายสมบูรณ์ เปี่ยมมา

25 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

25 พ.ค. - 8 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3661-1438 ต่อ 125

2560

0226

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
สอบราคาโครงการาปรับปรุงถนน คสล. ม.7 บริเวณแยกโรงแรมพีพีอินน์ถึงบ้านนางวิไลวรรณ ทาเอื้อ (บ้านนางตั๊ก)

25 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

25 พ.ค. - 8 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0*-3661-1438 ต่อ 125

2560

0225

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม ชั้นบน-ล่าง อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 เวลา 09.00-15.30 น.

13 มิ.ย.60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

โทร.0-3641-3993

2560

0224

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมเชื่อมต่อหลังคาคลุม่สนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลพบุรี

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

24 พ.ค. - 7 มิ.ย.60 เวลา 09.00-15.30 น.

13 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.

โทร.0-3641-3993

2560

0223

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านหมี่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล(ปูหญ้าเทียม)

23 พ.ค. - 2 มิ.ย.60 ในวันเวลาราชการ

12 มิ.ย.60 เวลา 10.00-11.30 น.

13 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น.

โทร.036-471531

2560

0222(6)

ที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาแหลม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านหน้าค่าย ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล

23-31 พ.ค.60 วันเวลาราชการ

8 มิ .ย.60 วันเวลาราชการ

12 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.

โทร.036-776032

2560

0222(5)

ที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาแหลม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านตลาดหงส์ไทย ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล

23-31 พ.ค.60 วันเวลาราชการ

8 มิ .ย.60 วันเวลาราชการ

12 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.

โทร. 036-776032

2560

0222(4)

ที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาแหลม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านเขากำพร้า ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล

23-31 พ.ค.60 วันเวลาราชการ

8 มิ .ย.60 วันเวลาราชการ

12 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.

โทร.036-776032

2560

0222(3)

ืที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.บ้านไทรงาม ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล

23-31 พ.ค.60 วันเวลาราชการ

8 มิ .ย.60 วันเวลาราชการ

12 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.

โทร.036-776032

2560

0222(2)

ที่ทำการองค์การบริหารส่่วนตำบลเขาแหลม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านห้วยหิน ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล

23-31 พ.ค.60 วันเวลาราชการ

8 มิ.ย.60 วันเวลาราชการ

12 มิ.ย.60 เวลา 11.00 น.

โทร.036-776032

2560

 Goto:  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าถัดไป| หน้าสุดท้าย

จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง