ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 2 คน
คำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดินสอพอง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

วิสัยทัศน์จังหวัด


"ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เมืองน่าอยู่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน "


ตราประจำจังหวัดลพบุรี

                   รูปพระนารายณ์ประทับบนพระปรางค์สามยอด หมายถึง การระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
            ผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2208 และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลพบุรีนับเอนกอนันต์
            ส่วนพระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถาน ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรีดอกไม้ประจำจังหวัด           ต้นไม้ประจำจังหวัด

                
ดอกพิกุล                                 ต้นพิกุลเพลงประจำจังหวัดลพบุรี

       ลพบุรีแดนทองของไทย       เมืองละโว้ใคร ๆ ก็รู้
ประวัติศาสตร์จารึกตรึกตรองดู       โบราณสถานยังอยู่นามกระจาย
       สมเด็จพระนารายณ์มหาราช       ท่านเปรื่องปราชญ์เชิงกวีเหลือหลาย
ปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ วังนารายณ์       ท่ากระยางมากมายดินสอพอง
     ** สาวงามบ้านหมี่ศรีสวัสดิ์       งามเด่นชัดอ่างซับเหล็กไม่มีสอง
ทั้งน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำเนืองนอง       แผ่นดินทองของไทยคือลพบุรี
       ขอเชิญชวนให้ไทยทุกคน       ได้ไปยลทิวทัศน์จะสุขศรี
ชมอดีตเมืองละโว้โอ้ธานี        เมืองลพบุรีรับรองลืมไม่ลง
**ซ้ำ                 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

               - ประวัติจังหวัดลพบุรี

               - ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต

               - ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ

               - เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา และการนับถือศาสนา

               - การสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม

               - อาชญากรรม และการแพร่ระบาดยาเสพติด
จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง