ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

New Document
New Document

  ผู้เข้าชมขณะนี้ 1 คน
ลำดับ

หัวข้อเรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

รายละเอียด

1

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ

2

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ

3

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

4

   แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์)

5

   ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

6

   ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ.2549

7

   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136 มท. 19122 , 19143
โปรดกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้อง