ขอเชิญซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าทุน ตามโครงการ "ตลาดนัดธารน้ำใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และ คชอ.
ฟื้นไทยด้วยใจไทยทั้งชาติ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี  ณ ตลาดนัดกล้วย กล้วย  ห้างเทสโก้โลตัส สาขาลพบุรี
ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553 - วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554

            คำขวัญประจำจังหวัด : วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง  เมืองแห่งดินสอพอง  เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์            

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผวจ.ลพบุรี

 
วาระงานผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
เดือนธันวาคม 2553
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

ข้อมูลทั่วไป

  ประวัติจังหวัดลพบุรี
  สัญลักษณ์จังหวัด 
  บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี
  ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 
  ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา 
  แหล่งท่องเที่ยว
  โรงแรม / ที่พัก
  ร้านอาหาร
  ตลาดนัดถนนคนเดิน
  ตลาดโต้รุ่ง
  สวนสาธารณะ
  แผนที่จังหวัดลพบุรี
  แผนที่ท่องเที่ยว
 

 ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

  วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี
  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 50-55
  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 51-54
  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 52
  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 53-56
  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 54-56
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
     - ปี 2548
     - ปี 2549
     - ปี 2550
     - ปี 2551  
     - ปี 2552
 
  ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
      การปฏิบัติราชการประจำปี 2552
     - รอบ  6 เดือน
    - รอบ 12 เดือน   

   

  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีปี 2552

  สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาม 
     
แผนปฏิบัติราชการ จ. ลพบุรี
      ประจำปี
2552 (e-SAR Card)
 

 ข้อมูลอำเภอ

  อำเภอเมืองลพบุรี
  อำเภอพัฒนานิคม
  อำเภอชัยบาดาล
  อำเภอท่าหลวง
  อำเภอโคกสำโรง
  อำเภอโคกเจริญ
  อำเภอท่าวุ้ง
  อำเภอสระโบสถ์
  อำเภอหนองม่วง
  อำเภอบ้านหมี่

  อำเภอลำสนธิ

 

  ข้อมุลการประชุม 

ายงานการประชุม พย.53
 
 
 
 
 

      

 
 
 
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
       ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี 
  ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
       ที่ได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท
       ประกาศ    รายชื่อครัวเรือน
  ข้อมูลปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
  เอกสารประกอบการประชุม PMQA หมวดที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดลพบุรี (.pdf)
      - นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี จังหวัดลพบุรี (.ppt)
      - ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี (.doc)
      - แบบฟอร์มกระบวนงาน
  การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555)
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของจังหวัดลพบุรี

พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน

โบราณคดีบ้านพรหมทินใต้

ตึกชาโต้

สปาเพื่อสุขภาพ

       

จำปีสิรินธร

ดินสอพอง

ไทยเบิ้ง

ป่าซับลังกา

       
   
     
  
    
  หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0016.3/4969  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553
        เรื่อง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2553
   สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
        ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553
   การขยายระยะเวลาตามมติ ครม. เกี่ยวกับการเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบ
        สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  รายละเอียด
  หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0016.3/ว 4963  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน 2552
       เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
       และนายอำเภ  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
        

 
        

 

 

 
 
 
     
     
     

 
 

หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ     เดลินิวส์     มติชน     คมชัดลึก     ไทยโพสต์     ผู้จัดการ

ตรวจ e-mail : @yahoo.com     @hotmail.com     @thaimail.com     @mthai.com     @chaiyo.com


จัดทำและพัฒนาโดย
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดลพบุรี
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ชั้น 4  ถนนนารายณ์มหาราช  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  15000
โทร./โทรสาร 0 3677 0136  มท. 19122 , 19143

E-mail : lopburi@moi.go.th

คุณเข้าชมเป็นลำดับที่

  Visitor Counter by Digits

เริ่มนับ 9 ตุลาคม 2550