การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนมีนาคม2558

project 1

เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1518
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.
สถานที่ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน

               วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 15.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินและทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ได้ข้อสรุปว่า
1) ผู้ให้กู้ยืมตกลงลดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจาก 100,000 บาท คงเหลือสุทธิ 40,000 บาท
2) ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมชำระคืน 2 งวดๆแรก วันที่ 30เมย58 จำนวน 20,000 บาท และงวดที่สอง วันที่ 29พค58 จำนวน 20,000 บาท

project 2

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์...

เรื่องผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชยเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรม
วัน/เวลาวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, พาณิชย์จังหวัดลพบุรี

               วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2558 ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เวลา 14.00 น.ท่านณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยท่านพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และการค้าภายในจังหวัดลพบุรี รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี โดยนายสมศักดิ์ พณิชยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

project 3

เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1521
วัน/เวลาวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี,มทบ.13 และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย มทบ.13 และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้นัดเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน กรณี เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าทองคำในเขต อ.เมืองลพบุรี ยื่นคำฟ้องบังคับจำนองจำนวน 780,000 บาท จากมูลหนี้ตามสัญญาจำนองตั้งแต่ปี 2551 จำนวน 440,000 บาท แต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ และทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้วจึงประสงค์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลต่อไป

project 4

หน่วยเคลื่อนที่เร็วฯ ตรวจระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.
สถานที่ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี
หน่วยงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
               และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย มทบ.13 และตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี ในเรื่องการข่มขู่คุกคามระหว่างเพื่อนบ้านข้างเคียงกัน (ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี) ได้สร้างความเข้าใจระหว่างคู่พิพาทและแจ้งอธิบายข้อกฎหมายให้รับทราบ เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติแล้ว

project 5

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น.
สถานที่ห้องประชุมคลังจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, คลังจังหวัดลพบุรี
               ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี, ธกส.เขตลพบุรี
                ธนาคารกรุงไทยเขตลพบุรีและธนาคารออมสินลพบุรี

               วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เวลา 15.00 น. ประชุมหารือ กำหนดแนวทางการประสานการปฏิบัติในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกับ คลังจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัด ธกส.เขตลพบุรี ธนาคารกรุงไทยเขตลพบุรี และธนาคารออมสินเขตลพบุรี

project 6

กรณีพิพาทพื้นที่ทางสาธารณะและหารือพื้นที่ถนนดินสูง...

รหัสเรื่อง580
วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
               สำนักศิลปากรที่ 4 สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
               และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยท่าน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักศิลปากรที่ 4 สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ได้ประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้ร้อง กรณีพิพาทพื้นที่ทางสาธารณะและหรือพื้นที่ถนนดินสูงซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร (ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี) และในส่วนที่ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาให้กรมศิลปากรฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกแต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ (ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี) ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน ซึ่ง ศดธ.จะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามผลของการหารือต่อไป

project 7

ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นจากการประกอบกิจการลานมัน...

รหัสเรื่อง1739และ846
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2558 เวลา 13.00 น.
สถานที่อำเภอโคกสำโรง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, หน่วยงานทหาร
               สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2558 ณ อำเภอโคกสำโรง เวลา 13.00 น. ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับฝ่ายทหาร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นจากการประกอบกิจการลานมัน (รหัส 1739) และตรวจติดตามกรณีการขอความเป็นธรรมในออกโฉนดที่ดิน (รหัส 846) ตลอดจนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมดซึ่งในความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกสำโรง เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม

project 8

ประชุมติดตามการพิจารณาขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า...

รหัสเรื่อง1167
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปราคงค์สามยอด
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
                สำนักงานธนารักษ์จังหวัด และศูนย์สงครามพิเศษ

               วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 14.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด และศูนย์สงครามพิเศษ ได้ประชุมติดตามการพิจารณาขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ซึ่งอยู่ในการดูแลของศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) โดยการไฟฟ้าฯ และเทศบาลตำบลท่าศาลา พร้อมดำเนินการให้หากได้รับการอนุญาตจาก ศสพ. ซึ่ง ศสพ. ได้รับเรื่องเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป

project 9

ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1522
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 11.00 น. ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินอันเกิดจาดการเช่าซื้อรถยนต์ (อ.ชัยบาดาล) ตามความประสงค์ของคู่กรณี แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เนื่องจากจำนวนเงินซึ่งฝ่ายผู้ร้อง (ผู้เช่าซื้อ) ได้เสนอจำนวน 220,000 บาท นั้น ทางฝ่ายผู้ถูกร้อง (ผู้ให้เช่าซื้อ) ตรวจสอบแล้วยืนยันว่าพร้อมชำระคืนจำนวน 90,000 บาทเท่านั้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้วจึงประสงค์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลต่อไป

project 10

ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1684และ1749
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
               และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ

               วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน กรณีสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพัฒนานิคมหนึ่ง ได้ฟ้องคดีแล้วและจะดำเนินการบังคับคดีกับเกษตรกรจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม โดยทำบันทึกข้อตกลงไว้ดังนี้ ราย (ก) ซึ่งถูกฟ้องจำนวน 222,600 บาท และ ราย (ข) ซึ่่งถูกฟ้องจำนวน 184,500 บาท ให้ทั้งสองรายชำระเงินคืนแก่สหกรณ์ฯ รายละ 50,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และสหกรณ์ฯ จะยังไม่ดำเนินการบังคับคดีแต่อย่างใด สำหรับกองทุนฟื้นฟูฯ ได้รับเรื่องของเกษตรกรทั้งสองรายเพื่อนำเสนอไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

project 11

หารือและพิจารณา กรณีตัวแทนกลุ่มผู้ร้องซึ่งถูกฟ้องและบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่ในการดูแลของศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) ...

รหัสเรื่อง1713
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานที่ดินจังหวัด
               สำนักงานธนารักษ์จังหวัด และศูนย์สงครามพิเศษ

               วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด และศูนย์สงครามพิเศษได้ร่วมหารือและพิจารณา กรณีตัวแทนกลุ่มผู้ร้องซึ่งถูกฟ้องและบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่ในการดูแลของศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) บริเวณเขาเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี ขอขยายระยะเวลาในการรื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ซึ่ง ศสพ.ไม่ขัดข้องและให้ผู้ร้องสามารถประสานงานได้โดยตรง โดยพร้อมอำนวยความสะดวกเพื่อให้เป็นไปตามคำพากษา

project 12

พิพาทเส้นทาง ม.3 ต.ทุ่งท่าช้าง...

รหัสเรื่อง1461
วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
สถานที่อ.สระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานที่ดินอำเภอ อบต.ทุ่งท่าช้าง
               กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

               วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับท่าน นอ.สระโบสถ์ สำนักงานที่ดินอำเภอ อบต.ทุ่งท่าช้าง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน กรณี พิพาทเส้นทาง ม.3 ต.ทุ่งท่าช้าง ระหว่าง อบต.และราษฎร กับผู้ร้อง ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติว่าคู่พิพาทยินดีจ่ายค่าทางเพื่อให้เปิดเป็นทางสาธารณะ (3x4เมตร) จำนวน 20,000 บาท ตลอดจนได้ตรวจติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมดซึ่งในความรับผิดชอบของศูนย์ดำรงธรรม อ.สระโบสถ์ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมด้วย

project 13

ลักลอบทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

รหัสเรื่อง1720
วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น.
สถานที่อ.สระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, อำเภอสระโบสถ์

               วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อ.สระโบสถ์ ตรวจพื้นที่ ม.1 ต.ทุ่งท่าช้าง พบว่ามีการลักลอบทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต (ใยสังเคราะห์จากแผ่นยาง) ใกล้กับสระน้ำในหมู่บ้าน ซึ่งอำเภออยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเกิดจากโรงงานแห่งใด (เบื้องต้นมีข้อมูลแล้ว) โดย ศดธ.ได้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามระเบียบ/กฎหมายด้วยแล้ว

project 14

มีผู้สูบน้ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว...

รหัสเรื่อง1768
วัน/เวลาวันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่อ.สระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี,อ.ทุ่งท่าช้าง
               กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

               วันพฤหัสบดี 19 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อ.สระโบสถ์ และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสระน้ำสาธารณะ ม.3 ต.ทุ่งท่าช้าง ซึ่งได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้สูบน้ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ราษฎรรายอื่นได้รับความเดือดร้อน พบว่าไม่มีการสูบน้ำแล้ว (แต่ช่วงก่อนหน้านี้มีการสูบน้ำไปใช้ประโยชน์บางส่วนจริง) ซึ่งอำเภอจะได้นัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับราษฎรในหมู่บ้านต่อไป

project 15

ประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...

รหัสเรื่อง2010
วัน/เวลาศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น.
สถานที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานคลังจังหวัด
               ธกส.เขตลพบุรี, ธนาคารกรุงไทยเขตลพบุรี
               ธนาคารออมสินเขตลพบุรีและที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

               ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เวลา 10 00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัด ธกส.เขตลพบุรี ธนาคารกรุงไทยเขตลพบุรี ธนาคารออมสินเขตลพบุรี และที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

project 16

ยกเลิกการทำพุ่มทำกล่ำ ในลุ่มน้ำบางขาม ...

รหัสเรื่อง1815
วัน/เวลาวันอังคารที่ 24 มี.ค.58 เวลา 09.30 น.
สถานที่อ.สระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
               ปลัดอำเภอบ้านหมี่

               24 มี.ค.58 เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรม ลบ.พร้อมด้วยเจ้าพนักงานประมงอาวุโส ปลัดอำเภอบ้านหมี่ ได้ร่วมหารือและพิจารณา กรณีตัวแทนกลุ่มผู้ร้องซึ่งถูกให้ยกเลิกการทำพุ่มทำกล่ำ ในลุ่มน้ำบางขาม ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประกอบอาชีพประมงหาปลามานานแล้ว ซึ่งทางเจ้าพนักงานประมงได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้ทางกลุ่มผู้ร้องทราบซึ่งเข้าใจดี โดยกลุ่มผู้ร้องต้องการให้หน่วยงานราชการช่วยหาอาชีพใหม่ให้ ซึ่งจะได้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาอาชีพใหม่ให้กับกลุ่มผู้ร้องต่อไป

 • project 16

  วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2558

  ยกเลิกการทำพุ่มทำกล่ำ ในลุ่มน้ำบางขาม • project 15

  วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558

  ประชุมติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ...


 • project 13

  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

  ลักลอบทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต... • project 14

  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

  มีผู้สูบน้ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว... • project 12

  วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

  พิพาทเส้นทาง ม.3 ต.ทุ่งท่าช้าง... • project 8

  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

  ประชุมติดตามการพิจารณาขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้า...


 • project 9

  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน... • project 11

  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

  หารือและพิจารณา กรณีตัวแทนกลุ่มผู้ร้องซึ่งถูกฟ้องและบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่ในการดูแลของศูนย์สงครามพิเศษ (ศสพ.) ...

 • project 7

  วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

  ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นจากการประกอบกิจการลานมัน...


 • project 6

  วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

  กรณีพิพาทพื้นที่ทางสาธารณะและหารือพื้นที่ถนนดินสูง...


 • project 5

  วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558

  ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ...


 • project 4

  วันอังคาร์ที่ 10 มีนาคม 2558

  หน่วยเคลื่อนที่เร็วฯตรวจระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี...


 • project 3

  วันอังคาร์ที่ 10 มีนาคม 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...


 • project 1

  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...


 • project 2

  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์...


เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการร้องทุกข์-ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

กรุณากรอก่ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาบันทึกคำร้องตามข้อเท็จจริง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

lopburi.drt@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 3677 0134, 0 3641 1577

โทรสาร : 0 3677 0134