การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนกุมภาพันธ์2558

project 1

เจรจาไกล่เกลี่ยพิพาทเรื่องที่ดิน

รหัสเรื่อง1189
วัน/เวลาวันพุธที่11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน
               ที่ดินจังหวัดลพบุรี

               วันพุธ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานที่ดินจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ย กรณี พิพาทเรื่องที่ดินพื้นที่ ม.2 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ โดยการแบ่งแยกที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิร่วม ซึ่งคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้จึงประสงค์ใช้สิทธิทางศาลต่อไป

project 2

กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฟ้องคดีกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบางพึ่ง...

รหัสเรื่อง1520
วัน/เวลาวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน
               สหกรณ์จังหวัดลพบุรี

               วันพุธ ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้ประชุมพิจารณา กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฟ้องคดีกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบางพึ่ง ม.3 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จำนวน 6 ราย รวมยอดเงินพร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับจำนวน 252,000 บาท โดยกลุ่มฯ เสนอขอขยายเวลาการชำระหนี้ตามคำพิพากษาไปอีก 1 ปี พร้อมขอลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ รวมถึงขอเอกสารหลักฐานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพื่อนำไปฟ้องคดีกับสมาชิกกลุ่มฯ ที่ยังไม่ชำระเงินคืนด้วย ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้ดำเนินการตามคำร้องและจะส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาต่อไป

project 3

กรณีผู้ร้องขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินคืนจากการถูกบังคับคดี...

รหัสเรื่อง1147
วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรีและ
               ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

               วัน พฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Think Tank ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยท่าน ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ย กรณีผู้ร้องขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินคืนจากการถูกบังคับขายทอดตลาดและโอนกรรมสิทธิเรียบร้อยแล้วในราคา 1,600,000 บาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 โดยผู้ถูกร้องได้มอบอำนาจ ให้ทนายความมาเจรจา เบื้องต้นไม่สามารถตกลงกันได้ แต่รับข้อเสนอของผู้ร้องไปพิจารณาที่ว่าจะขอซื้อคืนในราคา 2,000,000 บาท และจะชำระ ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ คู่พิพาทตกลงจะติดต่อประงานกันโดยตรงต่อไป

project 4

หน่วยเคลื่อนที่เร็วฯ ตรวจติดตามกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่เขตอำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี,อำเภอเมืองลพบุรี

               วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ชุดปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็วศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมตรวจติดตามกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 20 ปี โดยกรมฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาและคำสั่งมายังหน่วยงานในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดลพบุรี และปัจจุบันมีการรื้อถอนแนวกำแพงรั้วของส่วนราชการคู่พิพาทซึ่งขวางทางเข้าออกของที่ดินของกลุ่มผู้ร้องจำนวน 19 คน เรียบร้อยแล้ว

project 5

กรณีกลุ่มผู้ร้องซึ่งต้องรื้อถอนบ้านทั้งหมด...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่เขตอำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
               อำเภอเมืองลพบุรีและอบต.โพธิ์เก้าต้น

               วัน ศุกร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์พ 2558 เวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด อ.เมืองลพบุรี และ อบต.โพธิ์เก้าต้น ได้เจรจาไกล่เกลี่ย กรณี กลุ่มผู้ร้องซึ่งต้องรื้อถอนบ้านทั้งหมดและบางส่วน จำนวน 3 หลัง ตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาล โดยเสนอซื้อที่ดินเฉพาะตัวบ้านและรัศมีชายคาโดยรอบประมาณ 1.5 เมตร ราคา 200,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน แต่ตัวแทนคู่พิพาทจำนวนสองคน (จากทั้งหมดเจ็ดคน) ไม่ตกลงยินยอม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ร้องจะไปเจรจาเฉพาะตัวกับเจ้าของที่ดินโดยตรงอีกครั้งภายหลังจากที่คู่พิพาททั้งเจ็ดคนได้แบ่งที่ดินพิพาทออกเป็นส่วนแล้วในเดือนหน้า

project 6

เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระคืนหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร...

รหัสเรื่อง1433
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, มทบ13, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรีและ
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

               วัน พุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลางกลางจังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย มทบ.13, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระคืน หนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร อ.บ้านหมี่ รวม 2 สัญญา จำนวน 100,000 บาท และได้มีคำพิพากษาแล้ว ผู้ร้องอายุ 73 ปี ขาดส่งตั้งแต่ปี 54 ซึ่งสหกรณ์การเกษตร อ.บ้านหมี่่ ยินยอมให้ผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท และหากผู้ร้องเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเกษตรก็จะส่งเงินเพิ่ม ตามศักยภาพ ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะประสานการดำเนินงานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงของคู่กรณีต่อไป

project 7

เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระคืนหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร...

รหัสเรื่อง1433
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, มทบ13, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรีและ
               สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

               วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย มทบ.13 สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระคืนหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร อ.โคกสำโรง จำนวน 370,000 บาท ผู้ร้องอายุ 86 ปี ขาดส่งตั้งแต่ปี 42 จะขอชำระเฉพาะเงินต้นจำนวน 120,000 บาท ซึ่งสหกรณ์การเกษตร อ.โคกสำโรง พิจารณาแล้วผู้ร้องและเครือญาติมีศักยภาพและหลักทรัพย์ในการชำระคืน จึงไม่สามารถ ปฎิบัติตามคำขอของผู้ร้องได้ ผู้ร้องได้รับทราบและเข้าใจดีแล้วและขอยุติเรื่อง

project 8

เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินตามสัญญากู้ยืมเงิน...

รหัสเรื่อง1615
วัน/เวลาวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, มทบ13และยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย มทบ.13 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินตามสัญญากู้ยืมเงินมูลหนี้ 50,000 บาท เจ้าหนี้ตกลงยินยอมไม่คิดดอกเบี้ย โดยให้จ่ายคืนเฉพาะเงินต้นครบจำนวน ซึ่งได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อประสานธนาคารพิจารณาต่อไป

project 9

เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1580
วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

               วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09 30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี ได้นัดเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินมูลหนี้คงเหลือ 2,000,000 บาท ซึ่งลูกหนี้พร้อมชำระคืนแต่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นร้านทองในเขต อ.เมือง คิดดอกเบี้ยอีกจำนวน 1,260,000 บาท ทั้งนี้ เจ้าหนี้ไม่มาตามนัดหมายโดยไม่แจ้งสาเหตุ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี จะได้ดำเนินการต่อไป

 • project 9

  วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...


 • project 8

  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินตามสัญญากู้ยืมเงิน...


 • project 7

  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระคืนหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร...

 • project 6

  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยการชำระคืนหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตร...

 • project 5

  วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

  กรณีกลุ่มผู้ร้องซึ่งต้องรื้อถอนบ้านทั้งหมด...


 • project 4

  วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

  หน่วยเคลื่อนที่เร็วฯ ตรวจติดตามกรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการกับราษฎร

 • project 3

  วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

  กรณีผู้ร้องขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินคืนจากการถูกบังคับคดี


 • project 2

  วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

  กรณีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฟ้องคดีกับคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำนาบางพึ่ง...

 • project 1

  วันพุธที่11 กุมภาพันธ์ 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยพิพาทเรื่องที่ดิน...


เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการร้องทุกข์-ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

กรุณากรอก่ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาบันทึกคำร้องตามข้อเท็จจริง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

lopburi.drt@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 3677 0134, 0 3641 1577

โทรสาร : 0 3677 0134