การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
ประจำเดือนเมษายน 2558

project 1

เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1621
วัน/เวลาวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 พร้อมด้วยหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องการชำระคืนหนี้สิน โดยลูกหนี้ได้นำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์แล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมไปรับเนื่องจากเห็นว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระไม่ถูกต้องตรงกัน (อ.ท่าวุ้ง) ได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมในวงเงินสุทธิจำนวน 220,000 บาท ซึ่งได้ประสานสำนักงานบังคับคดีในการไปติดต่อขอรับเงินให้กับฝ่ายเจ้าหนี้ และฝ่ายลูกหนี้ได้รับโฉนดที่ดินจำนวน 5 ไร่ คืนเรียบร้อยแล้ว

project 2

เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท...

เรื่องเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท
วัน/เวลาวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, มทบ.13, ตำรวจภูธรจังหวัด, ยุติธรรมจังหวัดและสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

               วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดเวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหน่วยงาน มทบ.13 ตำรวจภูธรจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท (อ.พัฒนานิคม) ซึ่งบริษัท ก.เรียกค่าเสียหายจำนวน 3.4 ล้าน (ค่าสินค้าและเครื่องจักรที่ได้ผลิตและส่งมอบแล้ว) แต่บริษัท ข. ร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 11 ล้านบาท (ความเสียหายจากคุณภาพและปริมาณสินค้าที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการติดสินบนแก่พนักงานในบริษัทซึ่งปัจจุบันได้ไล่ออกไปแล้ว) แต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายจึงประสงค์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลต่อไป

project 3

ผู้ตรวจการ ก.พ.ร. ...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานสำนักงาน ก.พ.ร

               วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. รับการตรวจเยี่ยมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมแก่ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.

project 4

บรรยาย หัวข้อการดำเนินงานศุนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
สถานที่ อ.สระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี บรรยายหัวข้อ การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน ณ อำเภอสระโบสถ์

project 5

ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับ อ.โคกสำโรงฯ...

รหัสเรื่อง1540
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่อำเภอโคกสำโรง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ที่ดินจังหวัดสาขาโคกสำโรง, ชุดควบคุมฯและทต.โคกสำโรง

               วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีได้หารือร่วมกับท่าน นายอำเภอโคกสำโรง และปลัดอำเภอผู้ประสาน เพื่อตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมดในพื้นที่ อ.โคกสำโรง จากนั้นได้ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับ อ.โคกสำโรง ที่ดินจังหวัดสาขา ชุดควบคุมฯ และทต.โคกสำโรง กับตัวแทนราษฎรในเขตเทศบาล กรณีพิพาทบุกรุกทางสาธารณะ ซึ่งได้ชี้แจงให้ราษฎรได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจแล้ว

project 6

ตรวจสอบติดตามเรื่อง นอ.พัฒนานิคม...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
สถานที่อ.พัฒนานิคม
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, นอ.พัฒนานิคม

               วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00. น. ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้หารือร่วมกับท่าน นายอำเภอพัฒนานิคม และปลัดอำเภอผู้ประสานงาน เพื่อตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมดในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม

project 7

โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2558
สถานที่อำเภอท่าหลวง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและส่วนราชการจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน” ณ วัดซับจำปา ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง

project 8

รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนราษฎร ต.โคกสลุง ...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่ห้องไกล่เกลี่ยศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัด รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนราษฎร ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม ในเรื่องแหล่งน้ำ และการทุจริตเงิน กทบ. ซึ่งได้ประสาน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และ อ.พัฒนานิคม ดำเนินการแล้ว

project 9

ประชุมหาหรือภายในหน่วยงาน...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ประชุมหารือวิเคราะห์และประเมินงานตลอดจนปรับระบบงานภายในทีมงานสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำสัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนทั้งหมด

project 10

ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา ร่วมกับ...

รหัสเรื่อง1899
วัน/เวลาวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่ห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ศูนย์ทางทหารปืนใหญ่และกองบิน 2

               วันพุธที่ 22เมย58 เวลา 13.30 น. ร่วมกับ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และกองบิน 2 ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรร้องขอความช่วยเหลือในการขออนุญาตผ่านพื้นที่ทหารเพื่อเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน ได้ข้อสรุปว่า สามารถให้ผ่านได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางราชการทหารกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 • project 10

  วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

  ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา ร่วมกับ...


 • project 9

  วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

  ประชุมหารือภายในหน่วยงาน...


 • project 8

  วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

  รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนราษฎร ต.โคกสลุง


 • project 7

  วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

  โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน


 • project 6

  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

  ตรวจสอบติดตามเรื่อง นอ.พัฒนานิคม...


 • project 5

  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

  ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับ อ.โคกสำโรง...


 • project 4

  วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

  บรรยาย หัวข้อการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน...


 • project 3

  วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

  ต้อนรับผู้ตรวยการ ก.พ.ร.


 • project 2

  วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท...


 • project 1

  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2558

  จราจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...


เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการร้องทุกข์-ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

กรุณากรอก่ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาบันทึกคำร้องตามข้อเท็จจริง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

lopburi.drt@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 3677 0134, 0 3641 1577

โทรสาร : 0 3677 0134