ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

Damrongdhama Center Of Lopburi Province

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3677 0134, โทรสาร 0 3677 0134 และ สายด่วน 1567
Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
E-mail : lopburi.drt@gmail.com

image01

ระบบสนับสนุนให้บริการประชาชน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย โดยได้เชื่อมโยงงานบริการขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งน้ำประปา และขอใช้โทรศัพท์ ให้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ณ จุดเดียว

image03

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME

หาก “ ท่านเป็นผู้ประกอบการ SME ” สสว. ขอเรียนให้ทราบว่า...

ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชน จึงขอเชิญชวนท่านมาลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนในอนาคตต่อไป

image03

ดาวน์โหลดแอป Spond

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกับ ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมขอเชิญร่วมโครงการ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ได้ง่ายๆ ด้วยสติ๊กเกอร์ โดยสามารถให้ประชาชน โหลดแอป Spond ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ► ขั้นตอนการดาวน์โหลด

image03

พบเบาะแสกระทำความผิด

การกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่
0 3677 0134 หรือ สายด่วน 1567

image03

บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและบริการข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1
ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3677 0134 หรือ สายด่วน 1567

image02

ทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนการบริการ การทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนการทุจริต การบริการ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีหรือด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ 0 3677 0134 หรือสายด่วน 1567

image03

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
(คปท.)

ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Spond V-2

คำถาม 4+6 ข้อ
จากนายกฯ

งานบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ดำรงธรรม จังตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ความร่วมมือ ของส่วนราชการทุกกระทรวง และรัฐวิสาหกิจ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจ

team 1

งานบริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

งานบริการ
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์


  - บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
  - รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
    ของประชาชน
  - ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษา
    ทั่วไป
  - รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

team 1

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

 บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กดรับข้อมูลข่าวสาร

team 1

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

   - บริการด้านทะเบียนราษฏร
   - บริการให้คำปรึกษาทางกฏหมาย
   - บริการข้อมูลงานท้องถิ่น
   - บริการด้านประปา
   - บริการด้านโทรศัพท์
   - บริการด้านทะเบียนที่ดิน
   - บริการด้านภาษีสรรพสามิต
   - บริการด้านภาษีเงินได้
   - บริการด้านจัดหางาน
   - บริการด้านแรงงาน
   - บริการด้านไฟฟ้า
   - บริการด้านงานพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งขึ้นด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564

จำนวนเรื่องเรียน-ร้องทุกข์ที่ยุติแล้ว แยกตามประเภทเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2558 - มีนาคม 2561

 • ร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนทั่วไป                          เรื่องเข้า 1,260 เรื่อง/ ยุติ 1,185 เรื่อง

 • ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ                         เรื่องเข้า 1,027 เรื่อง/ ยุติ 871 เรื่อง

 • ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์                               เรื่องเข้า 588 เรื่อง/ ยุติ 569 เรื่อง

 • แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด                             เรื่องเข้า 480 เรื่อง/ ยุติ 441 เรื่อง

 • ร้องเรียนปัญหาที่ดิน                                          เรื่องเข้า 335 เรื่อง/ ยุติ 295 เรื่อง

 • อื่นๆ                                                              เรื่องเข้า 300 เรื่อง/ ยุติ 286 เรื่อง

การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

รวมผลงานการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภายในจังหวัดลพบุรี

project 1

ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการผู้ว่าพบประชาชน

วัน/เวลาเดือนมีนาคม
สถานที่ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่ อ.ชัยบาดาล

                ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี และคณะ ร่วมให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2561 ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี ต.บ้านใหม่ อำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี

project 2

รับลงทะเบียนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

เรื่องรับลงทะเบียนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
วัน/เวลาวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

                ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 10–30 พ.ย.60 เวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งให้จังหวัดจัดทำแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร และผู้ค่าหาบเร่แผงลอย เพื่อเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

project 3

สคบ.จังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบผู้ประกอบการขายตรง

วัน/เวลาวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
สถานที่พื้นที่ อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอชัยบาดาล
หน่วยงาน คณะทำงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของจังหวัดลพบุรี

                สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรีออกตรวจสอบผู้ประกอบกิจการขายตรงในเขตพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอชัยบาดาล” วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะทำงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ผู้แทนสาธารณสุข อ.พัฒนานิคม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จ.ลพบุรี ผู้แทนตำรวจภูธรพัฒนานิคม ออกตรวจติดตามสอดส่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายตรงครั้งที่ 3 จำนวน 2 แห่ง ในเขตอำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล ได้แก่ หจก.ซูเลี่ยนลพบุรี นิวเอเยนซี พัฒนานิคม และ บ.ซูเลี่ยนลำนารายณ์เอเยนซี่ จำกัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

 • project 2

  ภารกิจเดือนมีนาคม 2561

  ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการผู้ว่าพบประชาชน


 • project 1

  ภารกิจเดือนพฤศจิกายน 2560

  ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ


 • project 3

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560

  สคบ.จังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบผู้ประกอบการขายตรง


เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารและประกาศสำคัญที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

คำสั่งสังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

ผังโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

แผนผังการสื่อสาร ส่วนงานบริการประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

บันทึกคำร้องเรียนร้องทุกข์ client 3

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการร้องทุกข์-ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

กรุณากรอก่ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาบันทึกคำร้องตามข้อเท็จจริง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

lopburi.drt@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 3677 0134, 0 3641 1577

โทรสาร : 0 3677 0134