ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

Damrongdhama Center Of Lopburi Province

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3677 0134, โทรสาร 0 3677 0134 และ สายด่วน 1567
Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
E-mail : lopburi.drt@gmail.com

image01

พรบ.อำนวยความสะดวกฯ 2558

รู้ชัดเรื่องเอกสารและวัน เวลาแล้วเสร็จ

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารติดต่อราชการ www.info.go.th รู้ชัดเรื่องเอกสารและวัน เวลาแล้วเสร็จ รับรู้ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา เอกสารประกอบ แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม ที่ต้องใช้ จาก "คู่มือสำหรับประชาชน"

image03

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ SME

หาก “ ท่านเป็นผู้ประกอบการ SME ” สสว. ขอเรียนให้ทราบว่า...

ท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชน จึงขอเชิญชวนท่านมาลงทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านในการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนในอนาคตต่อไป

image03

ฟังเสียงบรรยาย

โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคคลากรศูนย์ดำรงธรรม

เสียงบรรยายโครงการเสริมสร้างอค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ดำรงธรรม หัวข้อในการบรรยาย เช่น เรื่องการบริการที่เป็นเลิศ, การบริหารความขัดแย้งและการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี, ทักษะการเจรจาต่อรอง การไกล่เกลี่ย และการประนอมข้อพิพาท เป็นต้น

image03

ดาวน์โหลดแอป Spond

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกับ ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมขอเชิญร่วมโครงการ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ได้ง่ายๆ ด้วยสติ๊กเกอร์ โดยสามารถให้ประชาชน โหลดแอป Spond ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ► ขั้นตอนการดาวน์โหลด

image03

พบเบาะแสกระทำความผิด

การกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่
0 3677 0134 หรือ สายด่วน 1567

image03

บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและบริการข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1
ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3677 0134 หรือ สายด่วน 1567

image02

ทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนการบริการ การทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนการทุจริต การบริการ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีหรือด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ 0 3677 0134 หรือสายด่วน 1567

image03

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
(คปท.)

ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Spond V-2

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ Sme

งานบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ดำรงธรรม จังตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ความร่วมมือ ของส่วนราชการทุกกระทรวง และรัฐวิสาหกิจ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว และได้รับความพึงพอใจ

team 1

งานบริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

งานบริการ
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์


  - บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
  - รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
    ของประชาชน
  - ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษา
    ทั่วไป
  - รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

team 1

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

งานบริการข้อมูลข่าวสาร

 บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กดรับข้อมูลข่าวสาร

team 1

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

งานบริการแบบเบ็ดเสร็จ

   - บริการด้านทะเบียนราษฏร
   - บริการให้คำปรึกษาทางกฏหมาย
   - บริการข้อมูลงานท้องถิ่น
   - บริการด้านประปา
   - บริการด้านโทรศัพท์
   - บริการด้านทะเบียนที่ดิน
   - บริการด้านภาษีสรรพสามิต
   - บริการด้านภาษีเงินได้
   - บริการด้านจัดหางาน
   - บริการด้านแรงงาน
   - บริการด้านไฟฟ้า
   - บริการด้านงานพัฒนาชุมชน

เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งขึ้นด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564

การร้องเรียน-ร้องทุกข์แยกตามประเภท ประจำเดือนสิงหาคม 2558

 • ร้องเรียนเรื่องเดือดร้อนทั่วไป                                                                     62 เรื่อง

 • แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด                                                                   10 เรื่อง

 • ร้องเรียนปัญหาที่ดิน                                                                                8 เรื่อง

 • ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รัฐ                                                                 15 เรื่อง

 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                             1 เรื่อง

 • ปัญหาหนี้สิน                                                                                         5 เรื่อง

การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

รวมผลงานการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภายในจังหวัดลพบุรี

project 1

เจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...

รหัสเรื่อง1621
วัน/เวลาวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.
สถานที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 พร้อมด้วยหน่วยงานยุติธรรมจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องการชำระคืนหนี้สิน โดยลูกหนี้ได้นำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์แล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่ยินยอมไปรับเนื่องจากเห็นว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระไม่ถูกต้องตรงกัน (อ.ท่าวุ้ง) ได้ข้อสรุปว่า ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมในวงเงินสุทธิจำนวน 220,000 บาท ซึ่งได้ประสานสำนักงานบังคับคดีในการไปติดต่อขอรับเงินให้กับฝ่ายเจ้าหนี้ และฝ่ายลูกหนี้ได้รับโฉนดที่ดินจำนวน 5 ไร่ คืนเรียบร้อยแล้ว

project 2

เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท...

เรื่องเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท
วัน/เวลาวันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, มทบ.13, ตำรวจภูธรจังหวัด, ยุติธรรมจังหวัดและสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด

               วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดเวลา 09.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหน่วยงาน มทบ.13 ตำรวจภูธรจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้เจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท (อ.พัฒนานิคม) ซึ่งบริษัท ก.เรียกค่าเสียหายจำนวน 3.4 ล้าน (ค่าสินค้าและเครื่องจักรที่ได้ผลิตและส่งมอบแล้ว) แต่บริษัท ข. ร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน 11 ล้านบาท (ความเสียหายจากคุณภาพและปริมาณสินค้าที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการติดสินบนแก่พนักงานในบริษัทซึ่งปัจจุบันได้ไล่ออกไปแล้ว) แต่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายจึงประสงค์เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลต่อไป

project 3

ผู้ตรวจการ ก.พ.ร. ...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานสำนักงาน ก.พ.ร

               วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. รับการตรวจเยี่ยมและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมแก่ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.

project 4

บรรยาย หัวข้อการดำเนินงานศุนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.
สถานที่ อ.สระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี บรรยายหัวข้อ การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน ณ อำเภอสระโบสถ์

project 5

ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับ อ.โคกสำโรงฯ...

รหัสเรื่อง1540
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่อำเภอโคกสำโรง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ที่ดินจังหวัดสาขาโคกสำโรง, ชุดควบคุมฯและทต.โคกสำโรง

               วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีได้หารือร่วมกับท่าน นายอำเภอโคกสำโรง และปลัดอำเภอผู้ประสาน เพื่อตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมดในพื้นที่ อ.โคกสำโรง จากนั้นได้ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับ อ.โคกสำโรง ที่ดินจังหวัดสาขา ชุดควบคุมฯ และทต.โคกสำโรง กับตัวแทนราษฎรในเขตเทศบาล กรณีพิพาทบุกรุกทางสาธารณะ ซึ่งได้ชี้แจงให้ราษฎรได้เข้าใจถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจแล้ว

project 6

ตรวจสอบติดตามเรื่อง นอ.พัฒนานิคม...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
สถานที่อ.พัฒนานิคม
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, นอ.พัฒนานิคม

               วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00. น. ภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้หารือร่วมกับท่าน นายอำเภอพัฒนานิคม และปลัดอำเภอผู้ประสานงาน เพื่อตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั้งหมดในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม

project 7

โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2558
สถานที่อำเภอท่าหลวง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและส่วนราชการจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีร่วมออกหน่วยบริการ “โครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน” ณ วัดซับจำปา ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง

project 8

รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนราษฎร ต.โคกสลุง ...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.
สถานที่ห้องไกล่เกลี่ยศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, สำนักงานจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัด รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนราษฎร ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม ในเรื่องแหล่งน้ำ และการทุจริตเงิน กทบ. ซึ่งได้ประสาน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด และ อ.พัฒนานิคม ดำเนินการแล้ว

project 9

ประชุมหาหรือภายในหน่วยงาน...

รหัสเรื่อง-
วัน/เวลาวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น.
สถานที่ห้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

               วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ประชุมหารือวิเคราะห์และประเมินงานตลอดจนปรับระบบงานภายในทีมงานสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ประจำสัปดาห์ เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนทั้งหมด

project 10

ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา ร่วมกับ...

รหัสเรื่อง1899
วัน/เวลาวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.
สถานที่ห้องไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, ศูนย์ทางทหารปืนใหญ่และกองบิน 2

               วันพุธที่ 22เมย58 เวลา 13.30 น. ร่วมกับ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และกองบิน 2 ได้ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา กรณี ราษฎรร้องขอความช่วยเหลือในการขออนุญาตผ่านพื้นที่ทหารเพื่อเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดิน ได้ข้อสรุปว่า สามารถให้ผ่านได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางราชการทหารกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 • project 10

  วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

  ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหา ร่วมกับ...


 • project 9

  วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

  ประชุมหารือภายในหน่วยงาน...


 • project 8

  วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

  รับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนราษฎร ต.โคกสลุง


 • project 7

  วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

  โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน


 • project 6

  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

  ตรวจสอบติดตามเรื่อง นอ.พัฒนานิคม...


 • project 5

  วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

  ตรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับ อ.โคกสำโรง...


 • project 4

  วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

  บรรยาย หัวข้อการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้าน...


 • project 3

  วันพุธที่ 8 เมษายน 2558

  ต้อนรับผู้ตรวยการ ก.พ.ร.


 • project 2

  วันพุธที่ 1 เมษายน 2558

  เจรจาไกล่เกลี่ยค่าเสียหายระหว่างสองบริษัท...


 • project 1

  วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2558

  จราจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน...


เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารและประกาศสำคัญที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

คำสั่งสังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

ผังโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรม

แผนผังการสื่อสาร ส่วนงานบริการประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

บันทึกคำร้องเรียนร้องทุกข์ client 3

ทำเนียบผู้ประสานงานศูนย์ดำรงธรรมลพบุรี

ทำเนียบผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางในการร้องทุกข์-ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องทุกข์/ร้องเรียน

กรุณากรอก่ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาบันทึกคำร้องตามข้อเท็จจริง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

lopburi.drt@gmail.com

โทรศัพท์ : 0 3677 0134, 0 3641 1577

โทรสาร : 0 3677 0134