ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

Damrongdhama Center Of Lopburi Province

ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3677 0134, โทรสาร 0 3677 0134 และ สายด่วน 1567
Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
E-mail : lopburi.drt@gmail.com

image01

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศอตช.

ร้องเรียนเพื่อดำเนินการผ่านศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือหน่วยงานใดมีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ

image03

ระบบสนับสนุนให้บริการประชาชน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย

ระบบสนับสนุนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอใช้สาธารณูปโภคของกระทรวงมหาดไทย โดยได้เชื่อมโยงงานบริการขอใช้ไฟฟ้า ขอติดตั้งน้ำประปา และขอใช้โทรศัพท์ ให้สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ณ จุดเดียว

image03

ดาวน์โหลดแอป Spond

แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกับ ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมขอเชิญร่วมโครงการ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม ได้ง่ายๆ ด้วยสติ๊กเกอร์ โดยสามารถให้ประชาชน โหลดแอป Spond ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ► ขั้นตอนการดาวน์โหลด

image03

พบเบาะแสกระทำความผิด

การกระทำความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 หรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่
0 3677 0134 หรือ สายด่วน 1567

image03

บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายและบริการข้อมูลข่าวสารราชการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1
ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3677 0134 หรือ สายด่วน 1567

image02

ทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนการบริการ การทุจริต ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ร้องเรียนการทุจริต การบริการ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีหรือด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ที่ 0 3677 0134 หรือสายด่วน 1567

image03

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ทั่วไป         ร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย

ศูนย์อำนวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)

ช่องทางในการร้องทุกข์-ร้องเรียนและติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผ่านอีเมล์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

กรุณากรอก่ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
กรุณากรอกอีเมล์ให้ถูกต้อง
กรุณาบันทึกคำร้องตามข้อเท็จจริง

ส่งจดหมายเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

Email : lopburi.drt@gmail.com

สายด่วน 1567, โทรศัพท์ 0 3677 0134 และ 0 3677 0001, โทรสาร 0 3677 0134

Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ข่าวสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

แอพพลิเคชั่นร้องเรียนร้องทุกข์ MOI1567

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Spond V-2

แบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชน

งานบริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

เกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้จัดตั้งขึ้นด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว และลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงพอใจ เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564

team 1

งานบริการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

งานบริการ
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์


  - บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป
  - รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะ
    ของประชาชน
  - ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่มาขอรับคำปรึกษา
    ทั่วไป
  - รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

team 1

สคบ.จังหวัดลพบุรี

สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ สคบ.จังหวัดลพบุรี

  1. รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ
  2. ติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระทำการใดๆ อันมีลักษณะ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค

team 1

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

   - อำเภอเมืองลพบุรี
   - อำเภอบ้านหมี่
   - อำเภอท่าวุ้ง
   - อำเภอโคกสำโรง
   - อำเภอหนองม่วง
   - อำเภอชัยบาดาล
   - อำเภอลำสนธิ
   - อำเภอท่าหลวง
   - อำเภอสระโบสถ์
   - อำเภอโคกเจริญ
   - อำเภอพัฒนานิคม

ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำเดือนเมษายน 2564

รวมผลงานการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภายในจังหวัดลพบุรี
และงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี (สคบ.)

project 5

ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น

วัน/เวลาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น.
สถานที่พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศดธ.อ.เมืองลพบุรี, สนง.ปศุสัตว์อำเภอ, อบต.โพธิ์ตรุ และผู้นำในพื้นที่

               ภายใต้การอำนวยการของนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น ผลการดำเนินการ ดังนี้
               1) ตรวจสอบฟาร์มมีการขออนุญาตดำเนินการกิจการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               2) สถานประกอบการมี 2 โรงเรือน เลี้ยงสุกรโรงเรือนละ 500 ตัว มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตนเอง (ไม่พบว่ามีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ)
               3) ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบว่ามีกลิ่นเหม็นมูลสุกรตามทิศทางของลม แต่ไม่มาก
               คณะผู้ตรวจสอบได้แนะนำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น โดยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ จัดให้มีพัดลมระบายอากาศ จัดให้มีสเปรย์ละอองน้ำเพื่อดักกลิ่นและฝุ่นละอองและหมั่นทำความสะอาดโรงเรือน โดยใช้จุลินทรีย์ EM เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ผู้ประกอบกิจการรับทราบและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

project 4

ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น

วัน/เวลาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
สถานที่ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานศดธ.อ.เมืองลพบุรี, สนง.ปศุสัตว์อำเภอ, อบต.โพธิ์ตรุ และผู้นำในพื้นที่

                วันนี้ 14 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม พร้อมผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ตรุ แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น ผลการดำเนินการ ดังนี้
                1) ตรวจสอบฟาร์มมีการขออนุญาตดำเนินการกิจการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                2) สถานประกอบการมี 2 โรงเรือน เลี้ยงสุกรโรงเรือนละ 500 ตัว มีระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของตนเอง (ไม่พบว่ามีการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ)
                3) ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบว่ามีกลิ่นเหม็นมูลสุกรตามทิศทางของลม แต่ไม่มาก
               คณะผู้ตรวจสอบได้แนะนำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น โดยการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบ จัดให้มีพัดลมระบายอากาศ จัดให้มีสเปรย์ละอองน้ำเพื่อดักกลิ่นและฝุ่นละอองและหมั่นทำความสะอาดโรงเรือน โดยใช้จุลินทรีย์ EM เพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ผู้ประกอบกิจการรับทราบและจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไป

project 1

ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่าน

เรื่องเผาถ่าน ทำให้เกิดควันไฟ เดือดร้อน ม.5 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่
วัน/เวลาพฤศจิกายน 2563
สถานที่หมู่ที่ 5 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่

                "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่" สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่ได้รับแจ้งจาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ว่าบริเวณม.5 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ ได้เลี้ยงแพะและเผาถ่าน ทำให้เกิดควันไฟ เดือดร้อน กับบ้านข้างเคียงในการใช้ชีวิตประจำวัน ศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านหมี่ จึงประสานปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายกอบต.ชอนม่วง ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ชอนม่วงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาฯ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
   1.หยุดเผาถ่าน ให้เผาได้เฉพาะเพื่อใช้ในครัวเรือน
   2.กิ่งไม้ที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว์ให้ขนไปทิ้ง หรือทำลายนอกหมู่บ้าน
   3.ผู้เลี้ยงแพะจะทำโรงเรือนแบบมีมุ้งเขียวแทนการจุดไฟไล่ยุง
    ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่ ได้มอบหมายนายกอบต.และผู้ใหญ่บ้าน ติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป

project 2

แก้ไขปัญหาสายไฟฟ้ามีลักษณะโยงพาดกันหลายสายบริเวณหน้าวังนารายณ์

วัน/เวลาตุลาคม 2563
สถานที่บริเวณหน้าวังนารายณ์ราชนิเวศ ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี

                นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี) นางสุนีย์ บุษพันธ์ ห้วหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี สิบเอกศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้ลงตรวจสอบพื้นที่ในเบื้องต้น ได้พบเจอสายไฟฟ้าพาดกันไปมาหลายสายและมีบางสายถูกลิงกัน ตรงตามที่ประชาชนแจ้งไว้ และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี ได้ให้ข้อมูลถึงการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ว่าการไฟฟ้ามีแผนงานที่จะนำสายไฟฟ้าลงดินภายในปี2564 ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตั้งแต่ ประตูชัย ถึงแยกท่าโพธิ์ และสำหรับสายสื่อสารของ 17 บริษัท การไฟฟ้าฯ จะเชิญมาประชุมภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เพื่อหารือว่าบริษัทจะมานำสายสื่อสารลงดินเมื่อไร และเบื้องต้นจะให้17 บริษัทมามาร์กจุดสายสื่อสาร เพื่อการไฟฟ้าฯ จะได้จัดเก็บรวบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบก่อน ส่วนการจะนำสายสื่อสารลงดินจะได้หารือและทำข้อตกลงในวันประชุมต่อไป

project 3

สคบ.จังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบผู้ประกอบการขายตรง

วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
สถานที่พื้นที่ ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี
หน่วยงาน สคบ.จังหวัดลพบุรี, สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

                เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรีลงตรวจสอบร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีโดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีเข้าร่วมตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายเนื้อหมูนำเนื้อไก่มาผสมบดรวม มาจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมือง ผลการตรวจสอบพบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายตามข้อร้องเรียน โดยไม่มีป้ายแสดงรายการสินค้าและราคา เจ้าหน้าที่ออกตรวจได้ตักเตือนแนะนำและชี้เเจงให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบและแก้ไขหากพบการกระทำความผิดอีกจะดำเนินทางกฎหมายต่อไป

project 6

ได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นขี้ไก่

วัน/เวลาวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น.
สถานที่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่
หน่วยงานศดธ.อ.บ้านหมี่, ปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่, อบต.ในพื้นที่

               วันที่3กค.63 เวลา13.00น. นายอำเภอบ้านหมี่ ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านหมี่สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ กรณีมีราษฎร (ปกปิดชื่อ)ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ได้รับความเดือดร้อน จากกลิ่นขี้ไก่ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ร่วมประชุมกันระหว่างส่วนราชการกับผู้ประกอบการได้ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังนี้
               1.ผู้ประกอบการยินดีแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ขณะนี้ได้มีการพักการเลี้ยงไก่ เมื่อมีการเลี้ยงรอบใหม่ จะใช้สารอีเอ็มฉีดพ่น หินแร่ภูเขาไฟเพื่อดูดซับกลิ่น
               2.ได้สั่งสารดับกลิ่น Microblaze (สารจุลินทรีย์) มาทำการฉีดพ่น ตามหลักวิชาการจนกว่าจะจับไก่ทุกรอบ
               3.อนาคตจะทำสเปร์ น้ำดักกลิ่นติดตามพัดลมทุกตัวเพื่อช่วยลดกลิ่นที่ฟุ้งกระจายไปตามอากาศต่อไป
               โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่และผู้ใหญ่บ้านรายงานความคืบหน้าให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

project 7

ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกร

วัน/เวลาวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
สถานที่พื้นที่อำเภอโคกสำโรง
หน่วยงานปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการปศุสัตว์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

               วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอโคกสำโรง สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการปศุสัตว์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง มีปัญหากลิ่นเหม็นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการได้มีการจับสุกรไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้จากการสอบถามทาง ผู้นำชุมชนได้มีการแจ้งว่าในช่วงที่มีสุกรอยู่ในฟาร์มนั้น จะส่งกลิ่นเหม็นค่อนข้างมาก ซึ่งทางเจ้าของฟาร์มยอมรับและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีมติร่วมกันให้เจ้าของฟาร์มดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
               1. ให้ดำเนินการจัดทำม่านน้ำเพื่อกันกลิ่นเหม็นรบกวน
               2. ให้ดำเนินการจัดทำแนวบังลมโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น
               3. ใช้น้ำ หมักชีวภาพ อี-เอ็ม ในการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น จากปกติที่จะทำความสะอาดใน 2 ช่วงเวลาคือ เช้า-เย็น เพิ่มเป็น เช้า-กลางวัน-เย็น ทั้งนี้ทางเจ้าของฟาร์มยินดีน้อมรับคำชี้แนะและพร้อมจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวภายใน 30 วัน

project 8

รับฟังปัญหาในพื้นที่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ

วัน/เวลาวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 63
สถานที่ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ อ.โคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี, คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ

               วันอาทิตย์ที่ 28มิย63 ศดธ.ลบ. พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ อ.โคกเจริญ และอำเภอสระโบสถ์ เพื่อศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในการนี้ ศดธ.จ.ลบ จักได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

project 9

ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัน/เวลาวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.
สถานที่พื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลท่าศาลา

               วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลท่าศาลา ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี ตามที่มีข้อร้องเรียนแจ้งมายังจังหวัดลพบุรี
               ในเบื้องต้นได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำให้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรการที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไป

project 10

ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงสุกรแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง

วัน/เวลาวันที่23 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.
สถานที่พื้นที่อำเภอท่าหลวง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าหลวง

               วันที่23 มิ.ย. 2563 เวลา 17.00 น. คณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อร่วมกันหาแนวทางมาตรการในการอยู่ร่วมกัน ผลการดำเนินการดังนี้
               1.ผู้ประกอบการมีความเข้มงวดกับข้อปฏิบัติตามแนวทางการเลี้ยงสุกรมากขึ้นโดยประชาชนแจ้งว่ากลิ่นเหม็นลดน้อยลง
               2. ผู้จัดการ CP ให้ข้อมูลถึงระบบและข้อปฏิบัติการเลี้ยงสุกร ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น
               3. แนวทางการเอื้อเฟื้อแบ่งปันโดยผู้ประกอบการแจ้งให้ประชาชนดังนี้
                  - สามารถไปรับน้ำมูลสุกร เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยได้ฟรี
                  - กรณีมีสุกรตายระหว่างเลี้ยงจะแจกจ่ายเนื้อสุกรฟรี
                   - มูลสุกรแห้ง ประชาชนเข้าไปรับได้ฟรี
                   - หากในพื้นที่ต้องการเนื้อสุกร เพื่อนำไปประกอบอาหาร การจัดงานสาธารณะประโยชน์ต่างๆสามารถขอรับได้
               ในภาพรวมประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ และหากมีปัญหาต่างๆในพื้นที่ก็พร้อมที่จะหาแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไปไขที่ทางราชการทหารกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

project 11

ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมู โดยไม่มีระบบป้องกันที่ดี

วัน/เวลาวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
สถานที่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ปลัด อบต.มหาสอน ผู้ใหญ่บ้าน

               วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ภายใต้อำนวยการของนายอำเภอบ้านหมี่ ปลัดอาวุโส สั่งการ ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านหมี่ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ปลัด อบต.มหาสอน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่พบว่า มีกลิ่นขี้หมูส่งกลิ่นเหม็นจริง จึงได้แจ้งเตือนให้แก้ไขเบื้องต้นและให้ อบต.มหาสอน แจ้งเตือนเป็นหนังสืออีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

project 12

กลุ่มคนมั่วสุมส่งเสียงดังและข้อพิพาทเรื่องการซื้อขายที่ดินโดยมีสัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

วัน/เวลาวันที่ 26 มิถุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอหนองม่วง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมหนองม่วง

               ราษฎรร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ กรณีมีกลุ่มคนมั่วสุมส่งเสียงดังและข้อพิพาทเรื่องการซื้อขายที่ดินโดยมีสัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายในพื้นที่อำเภอหนองม่วง ***ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา***
               1. กรณีร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน ไม่พบพฤติการณ์ลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ใหญ่บ้านเข้มงวดกวดขันภายในหมู่บ้านอย่างจริงจัง
               2. กรณีข้อพิพาทเรื่องการซื้อขายที่ดินโดยมีสัญญาซื้อขายไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานในสัญญาฯ และประจักษ์พยานผู้รู้เห็น เพื่อให้ผู้ร้องนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการศาลต่อไป

project 13

สุนัข ทำความเดือดร้อน เห่าทั้งวันทั้งคืน และมีกลิ่นเหม็นตลอดเวลา

วัน/เวลาวันที่ 23 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง

               วันที่ 23 มิุนายน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการสอบถามเจ้าของบ้าน(ผู้ถูกร้องเรียน) ให้ข้อมูลว่า ตนเลี้ยงสุนัขและแมว ไว้ในบ้าน ซึ่งมีสุนัขประมาณ 10 กว่าตัว และแมว 30 กว่าตัว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตนจะนำสุนัข และแมวบางส่วนไปเลี้ยงที่บ้านที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะดำเนินการไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2563 คณะผู้ตรวจสอบฯ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ กับเจ้าของบ้าน ว่าการเลี้ยงสุนัขและแมวจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง ทั้งเรื่องเสียงที่เกิดจากการเห่าของสุนัข และกลิ่นที่เกิดจากมูลของสัตว์ทั้ง 2 ชนิด เบื้องต้น เจ้าของบ้าน รับทราบและรับว่าจะปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในขณะที่ยังไม่ได้นำสุนัขย้ายไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ตามข้อแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว

project 14

ร้องเรียนเกี่ยวกับรถบรรทุก 6 ล้อ ออกเร่จำหน่ายผลไม้กระป๋องไม่ติดฉลากและวันหมดอายุ บริเวณเขตตำบลท่าหิน

วัน/เวลาวันที่ 23 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานสคบ.ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

               เจ้าหน้าที่ สคบ.ประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าผลไม้กระป๋องดังกล่าวมีเนื้อผลไม้สีเหลือง บรรจุน้ำเชื่อม ขนาด 4.5 กิโลกรัม ด้านนอกไม่มีฉลากระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปีและวันหมดอายุแต่อย่างใด และพบว่ากระป๋องบุบ และเป็นสนิม จากการสอบถามเจ้าของรถบรรทุกที่มาจำหน่ายให้ข้อมูลว่ามีภูมิลำเนาที่จังหวัดปทุมธานี มีอาชีพรับซื้ออาหารกระป๋องราคาถูกมาจำหน่าย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าของรถบรรทุกดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

project 15

โรงงานขุดร่องปล่อยน้ำเสียจากภายในโรงงานออกสู่ทางน้ำสาธารณะ ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม

วัน/เวลาวันที่ 22 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพัฒนานิคม

               ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม ได้สั่งการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประสานกับเทศบาลในพื้นที่ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยทีมเจ้าหน้าที่ชุดแรกที่เข้าไปดูสถานที่เกิดเหตุได้สั่งให้โรงงานปิดร่องน้ำที่ออกสู่ทางน้ำสาธารณะโดยทันที จากนั้นจึงได้ประสานนัดหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแก้ไขปัญหาอย่างถาวร
               22 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00น. จัดประชุมร่วมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนโรงงาน ตัวแทนชาวบ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลในพื้นที่ เบื้องต้น ทางโรงงานได้ยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นจริง เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงาน ที่เห็นมีฝนตกหนักและเกิดน้ำขังในพื้นที่โรงงาน จึงขุดเจาะช่องระบายน้ำออก แต่ปัญหาทั้งหมดทางโรงงานยินดีที่จะแก้ไขให้ถูกต้องทันที
               จากนั้น ผู้เข้าประชุมทั้งหมดได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ทางโรงงานน้อมรับข้อเสนอทั้งหมดและจะทำการแก้ไขตามที่ทางราชการแจ้งในวันนี้ทันที ทั้งรับปากว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก สอบถามตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่แล้วมีความพึงพอใจต่อแนวทางแก้ไขปัญหา

project 16

ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงวัน และกลิ่นเหม็น ฟาร์มเป็ดไข่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

วัน/เวลาวันที่ 22 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี, ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

               ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี, ปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ราษฎรแจ้ง คณะผู้ตรวจสอบได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าของฟาร์ม ให้ดำเนินการประกอบกิจการภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ปรับปรุงการประกอบกิจการไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ร้องรับทราบและจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของคณะผู้ตรวจสอบ

project 17

ขอให้แก้ไขปัญหาเสียงและกลิ่นของกิจการทำหมูในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง

วัน/เวลาวันที่ 19 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

               ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจนได้ข้อยุติ และเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฏหมาย เนื่องจากสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ในแหล่งชุมชนหนาแน่น มีดอกาสที่จะเกิดการร้องเรียนได้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

project 18

พบรถยนต์ทำการเรี่ยไรในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอไกล้เคียง

วัน/เวลาวันที่ 19 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอใกล้เคียง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

               ภายใต้การอำนวยการของนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเรี่ยไร จึงขอดูใบอนุญาตในการเรี่ยไร พบเพียงใบอนุญาตจากวัดแห่งหนึ่งเท่านั้น
               ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่ได้ประสานการตรวจสอบจากกรมการปกครองครอง ทราบว่า ใบอนุญาตเรี่ยไรของวัดแห่งหนึ่งนั้น เป็นเอกสารปลอมซึ่งใบอนุญาตที่ถูกต้องเป็นของสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่จึงได้ประสานทางจังหวัดลพบุรีเพื่อรายงานให้กรมการปกครองทราบ ซึ่งกรมการปกครองจึงได้ทำหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้ทราบในกรณีดังกล่าวด้วยแล้ว

project 19

ทำให้ตอนฝนตกน้ำได้ไหลเข้าที่ดินของผู้ร้องทำให้เกิดความเสียหาย

วัน/เวลาวันที่ 19 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอหนองม่วง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

               ผู้ร้องยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วง กรณีมีชาวบ้านถมดินขวางเส้นทางน้ำ บริเวณอำเภอหนองม่วง ทำให้ตอนฝนตกน้ำได้ไหลเข้าที่ดินของผู้ร้องทำให้เกิดความเสียหาย
               ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้ถูกร้องปรับระดับที่ดิน ไม่ให้สูง และให้ทำช่องทางการระบายน้ำสู่แหล่งธรรมชาติ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินข้างเคียงต่อไป

project 20

ขอให้ตรวจสอบเรื่องกลิ่นไอจากน้ำมัน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จากสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง

วัน/เวลาวันที่ 18 มิุนายน 2563
สถานที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

               ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนขอให้ตรวจสอบเรื่องกลิ่นไอจากน้ำมัน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จากสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
               หน่วยงานที่เกี่ยวและผู้ประกอบการได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามที่หน่วยงานได้แนะนำต่อไป

project 21

ขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรม

วัน/เวลาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
สถานที่ในพื้นที่อำเภอหนองม่วง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

               วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ร่วมกันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน กรณี ขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีภาระเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งเป็นบุตร อายุ 6 ปี ป่วยด้วยโรคดาวน์ซินโดรม และที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรม ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับ การรักษาพยาบาลและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ และประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามรายละเอียดถึงความต้องการของผู้ร้อง เบื้องต้น ผู้ร้องประสงค์ขอความช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้าน มีสภาพทรุดโทรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ร้องเพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อน

project 22

ขอให้ตรวจสอบร้านจัดฟันแฟชั่นบริเวณตำบลท่าหิน เนื่องจากไม่มีประกอบวิชาชีพแพทย์

วัน/เวลาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
สถานที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และตำรวจภูธรท่าหิน

               วันที่4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และตำรวจภูธรท่าหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินคดีกรณีมีประชาชนร้องเรียนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ขอให้ตรวจสอบร้านจัดฟันแฟชั่นบริเวณตำบลท่าหิน เนื่องจากไม่มีประกอบวิชาชีพแพทย์ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจ สอบ พบว่าร้านดังกล่าวไม่มีอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลและ ใบขออนุญาตประกอบวิชาชีพทางทางทันตกรรม อีกทั้งจำหน่ายสินค้าอันตราย(ลวดดัดฟันไม่ได้มาตรฐาน) เจ้าหน้าที่ไปเชิญเจ้าของร้านดัดฟันแฟชั่น (เถื่อน) เพื่อมาสอบปากคำและร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

project 23

บริเวณคลองหน้าวัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มีวัชพืนขวางทางน้ำ และเศษขยะ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก

วัน/เวลาวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
สถานที่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

               ตามที่ประชาชนได้แจ้งเรื่องปัญหาความเดือดร้อน ผ่านช่องทาง Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี กรณี บริเวณคลองหน้าวัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มีวัชพืนขวางทางน้ำ และเศษขยะ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี จึงได้ประสานให้ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน และอบต.ทะเลชุบศร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

project 24

ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

วัน/เวลาระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานหน่วยงานภายในจังหวัดลพบุรี

                วันที่ 9-24 พฤศจิกายน 2563 เวลา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี(นายวชิระ เกตุพันธุ์)ได้ประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ หน่วยงานที่มีเรื่องค้างดำเนินการเป็นจำนวนมาก ประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)และผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมไกล่เกลี่ยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี อาคารศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 5

project 25

สคบ. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม"

วัน/เวลาวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ตลาดนัดเคแลนด์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สคบ.จ.ลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

                วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สคบ.จ.ลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลงพื้นที่ตลาดนัดเคแลนด์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" พร้อมทั้งรณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน โดยมีผู้แทนตลาด ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำชับผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

project 26

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วัน/เวลาวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 16.00 น.
สถานที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สคบ.จ.ลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

                วันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 16.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัด ลงพื้นที่งานฤดูหนาวลพบุรี ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งรณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาให้ ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน

project 27

ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และฉลากสินค้าในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่

วัน/เวลาวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
สถานที่บริเวณห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สคบ.จ.ลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

                วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และฉลากสินค้าในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ บริเวณห้างสรรพสินค้าในเขตอำเภอเมืองลพบุรี โดยผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดีและไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด

project 28

ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น โรงแรมในเขตอำเภอเมืองลพบุรี

วัน/เวลาวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
สถานที่โรงแรมในเขตอำเภอเมืองลพบุรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองลพบุรี

                วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดลพบุรี และอำเภอเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซและเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ผลการตรวจสอบไม่พบการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าช หรือเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้ก๊าช โดยโรงแรมที่เข้าตรวจสอบจะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ไฟฟ้า และแสดงฉลากที่เครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งมีโรงแรมที่ฉลากได้จางหาย คณะออกตรวจได้แนะนำ ตักเตือน และประชาสัมพันธ์ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2545) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าและเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากที่ระบุคำเตือนที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคสังเกตเห็นจากการใช้บริการซึ่งผู้ประกอบการ รับทราบและจะดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

project 29

ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วัน/เวลาวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.
สถานที่พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่

                วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
   1. กรณีราษฎรปกปิดชื่อ ร้องทุกข์ผ่านสายด่วนสำนักนายกรัฐมนตรี 1111 ขอให้ช่วยเหลือนางศรีเมือง แก่นโสภา อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว ลำตัวท่อนล่างอ่อนแรง อาศัยอยู่กับบุตรชายอายุ 45 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการดำรงชีพ เบื้องต้นพัฒนาสังคมฯจังหวัดลพบุรี ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
   2. ให้ความช่วยเหลือนางระเบียบ ธูปบ้านเช่า อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ยังไม่มีบัตรคนพิการ) อาศัยอยู่กับบุตรสาว ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการดำรงชีพ เบื้องต้นพัฒนาสังคมฯ จังหวัดลพบุรี ได้ชี้แจงขั้นตอนการขอมีบัตรคนพิการ และจะดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
   ในการนี้ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการ รายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

project 30

ออกพื้นที่ให้คำปรึกษา ในพื้นที่ ม.2 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วัน/เวลาวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
สถานที่วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี และ สคบ.จังหวัดลพบุรี

                วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี และ สคบ.จังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 ณ วัดหนองนา หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

project 31

ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบหน้ากากอนามัยร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

วัน/เวลาวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.
สถานที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
หน่วยงาน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

                วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบหน้ากากอนามัยราคา 33 บาท ตามข้อร้องเรียนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี บริเวณร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ในปั้มน้ำมัน ปตท. แห่งหนึ่งใน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จากการสุ่มตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยราคา 33 บาท ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว

project 32

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี และ อ.โคกสำโรง

วัน/เวลาวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
สถานที่ในพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอโคกสำโรง
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

                วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และเงินค่าครองชีพ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอโคกสำโรง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีจักได้นำข้อมูลและข้อร้องเรียนดังกล่าว ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

project 33

ศดธ.อ.บ้านหมี่ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสะพานแม่น้ำบางขาม

วัน/เวลาวันที่ 25 กพ. 64
สถานที่สะพานแม่น้ำบางขนาม วัดบางพึ่ง อ.บ้านหมี่
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่

                วันที่ 25 กพ. 64 ว่าที่รอ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง(รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของสะพานข้ามแม่น้ำบางขามบริเวณวัดบางพึ่ง ซึ่งได้รับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ เพราะกลัวได้รับอันตรายจากการสัญจรใช้สะพานดังกล่าว ซึ่งจากการหารือกับเจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง เบื้องต้นเจ้าอาวาสจะหาปัจจัยซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไปมาอย่างปลอดภัยต่อไป

project 34

ศดธ.อ.บ้านหมี่ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทบอกเลิกสัญญา

วัน/เวลาวันที่ 25 กพ. 64 เวลา 13.30 น.
สถานที่ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่

                วันที่ 25 กพ. 64 เวลา 13.30 น. ว่าที่รอ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง(รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่) ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย การเช่านา กรณี ผู้ให้เช่า ซึ่งมีการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ผลการไกล่เกลี่ย มีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ ผู้ให้เช่า ยินยอมให้ผู้เช่า เช่านาต่ออีก1ปี โดยจะหมดสัญาเช่าสิ้นปี2564 การจ่ายค่าเช่า จะมาจ่ายกันที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่ ทั้งสองฝ่ายเข้าใจดี จึงขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

project 35

สัมมนาโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562

วัน/เวลาวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สถานที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
หน่วยงานสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี

                วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดประชุมสัมมนาโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการและผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใช้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลธุรกิจการขายรถยนต์ใช้แล้วในลักษณะของการควบคุมข้อความในสัญญาซื้อขายรถยนต์ใชแล้ว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

project 36

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ในพื้นที่ ม.2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

วัน/เวลาวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
สถานที่พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีกรณี
หน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

                ตามที่มีประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือสงเคาะห์ผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีกรณี ผู้ร้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ต้องเลี้ยงดูผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์อีก 1 คน และต้องเลี้ยงหลานวัย 9 ขวบ อีก 1 คน มีรายได้จากการรับล้างจานวันละ 250 บาท เป็นหนี้ธนาคารออมสิน มีฐานะยากจน จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พิจารณาช่วยเหลือแก่ผู้ร้องในปัญหาดังกล่าวด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เทศบาลตำบลเขาพระงาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ร้องเบื้องต้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้มอบเงินบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท และมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 1 ถุง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้พิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ร้องรายดังกล่าวต่อไป

 • project 36

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ในพื้นที่ ม.2 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี


 • project 35

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  สัมมนาโครงการ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ


 • project 34

  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่

  ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ถูกบอกเลิกสัญญาการเช่านาโดยไม่เป็นธรรม


 • project 30

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสคบ.จังหวัดลพบุรี

  ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน วัดหนองนา ม.2 ต. พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม


 • project 29

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

  ช่วยเหลือคนพิการ ในพื้นที่ ม.2 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี


 • project 28

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่น โรงแรมในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี


 • project 27

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และฉลากสินค้าในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่


 • project 26

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


 • project 25

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม


 • project 24

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

  การประชุมคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อเร่งรัดติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


 • project 23

  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลพบุรี

  แก้ไขปัญหาวัชพืขขวางทางน้ำบริเวณหน้าวัดตองปุ อ.เมืองลพบุรี


 • project 22

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  ขอให้ตรวจสอบร้านจัดฟันแฟชั่นบริเวณตำบลท่าหิน เนื่องจากไม่มีประกอบวิชาชีพแพทย์


 • project 21

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

  ขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและที่อยู่อาศัยสภาพทรุดโทรม


 • project 1

  อำเภอบ้านหมี่

  ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาถ่าน บริเวณ ม.5 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี


 • project 2

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

  แก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าหน้าวังนารายณ์ พาดกันไปมาและลิงกัดสายไฟ


 • project 3

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  ออกตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อหมู ในตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี


 • project 4

  อำเภอเมืองลพบุรี

  ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น


 • project 5

  อำเภอเมืองลพบุรี

  ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มหมูในพื้นที่ ส่งกลิ่นเหม็น


 • project 6

  อำเภอบ้านหมี่

  ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นขี้ไก่ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่


 • project 7

  อำเภอโคกสำโรง

  ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง


 • project 8

  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

  รับฟังปัญหาในพื้นที่กับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินฯ


 • project 9

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 • project 10

  อำเภอท่าหลวง

  ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงสุกรแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง


 • project 11

  อำเภอบ้านหมี่

  ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมู โดยไม่มีระบบป้องกันที่ดีในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่


 • project 12

  อำเภอหนองม่วง

  กลุ่มคนมั่วสุมส่งเสียงดังและข้อพิพาทเรื่องการซื้อขายที่ดินโดยมีสัญญาไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย


 • project 13

  อำเภอเมืองลพบุรี

  สุนัข ทำความเดือดร้อน เห่าทั้งวันทั้งคืน และมีกลิ่นเหม็นตลอดเวลา


 • project 14

  สคบ.จังหวัดลพบุรี

  ร้องเรียนเกี่ยวกับรถบรรทุก 6 ล้อ ออกเร่จำหน่ายผลไม้กระป๋องไม่ติดฉลากและวันหมดอายุ


 • project 15

  อำเภอพัฒนานิคม

  โรงงานขุดร่องปล่อยน้ำเสียจากภายในโรงงานออกสู่ทางน้ำสาธารณะ


 • project 16

  อำเภอพัฒนานิคม

  ได้รับความเดือดร้อนจากแมลงวัน และกลิ่นเหม็น ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม


 • project 17

  อำเภอท่าวุ้ง

  ขอให้แก้ไขปัญหาเสียงและกลิ่นของกิจการทำหมูในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง


 • project 18

  อำเภอบ้านหมี่

  พบรถยนต์ทำการเรี่ยไรในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอไกล้เคียง


 • project 19

  อำเภอหนองม่วง

  มีชาวบ้านถมดินขวางเส้นทางน้ำ ทำให้ตอนฝนตกน้ำได้ไหลเข้าที่ดินของผู้ร้องทำให้เกิดความเสียหาย


 • project 20

  อำเภอเมืองลพบุรี

  ขอให้ตรวจสอบเรื่องกลิ่นไอจากน้ำมัน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จากสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง


คำสั่ง/หนังสือ/คู่มือ

เอกสารและประกาศสำคัญที่ใช้ในการประกอบการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

แบบฟอร์มยื่นคำร้องเรียนร้องทุกข์ client 3

คู่มือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2563

คู่มือการขอรับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี

คำสั่งจังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

ตัวชี้วัดประทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ(ศอตช.)

คู่มือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2554

สำหรับเจ้าหน้าที่