อำเภอท่าหลวง

 

ดูแผนที่อำภอท่าหลวง คลิกที่นี่>>>                                                                                                  ข้อมูลจาก http://www.amphoe.com

 
4คำขวัญอำเภอ ท่าหลวงนามกระเดื่อง แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวังก้านเหลือง ลือเลื่องป่าจำปีสินธร นครโบราณซับจำปา
4ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนชัยบาดาล - ด่านขุนทด ม.4 ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
4หมายเลขโทรศัพท์ 0-3649-7087
4หมายเลขโทรสาร 0-3649-7087
4เว็บไซต์อำเภอ www.thalaung.net
 
ข้อมูลทั่วไป

 

4ประวัติความเป็นมา

เมื่อหลายสิบปีก่อน บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้หนาทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยอย่เป็นจำนวนมาก 
  ผู้คนจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักจะข้ามมาล่าสัตว์และตัดฟืนเป็นประจำ  และโดยที่บริเวณป่าทึบเป็นเขตป่าสงวน ชาวบ้าน
  จึงมักเรียกว่า "ป่าหลวง" หมายถึงเป็นป่าของหลวงที่สงวนไว้ ประกอบกับชาวบ้านที่ข้ามมาจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักต้อง
  อาศัยเรือแพข้ามมา บริเวณที่ชาวบ้านใช้เรือแพข้ามมาเป็นประจำจึงกลายเป็นท่าข้ามเรือของชาวบ้านไปในที่สุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
  หมู่บ้านในปัจจุบัน จึงเรียกสถานที่นี้ว่า "ท่าหลวง"  ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2520 ได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 
  ตำบลท่าหลวง และได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอท่าหลวงขึ้นเป็นอำเภอท่าหลวง ตั้งแต่วันที่  26  พฤษภาคม  2532

4เนื้อที่/พื้นที่

375 ตร.กม

4สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด ฤดูหนาวมีลมแรง ส่วนฤดูฝนจะมีพายุลมแรงอยู่เสมอ ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,119 มม. ต่อปี 
 
ข้อมูลการปกครอง
 
         1.ตำบล...........6..... แห่ง 3.เทศบาล........ .1.......แห่ง
         2.หมู่บ้าน......45.... แห่ง 4.อบต................5..... แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 

4อาชีพหลัก ได้แก่

การเกษตรกรรม
  1 มีพื้นที่การเกษตร  ประมาณ 154,368 ไร่หรือประมาณร้อยละ  65 ของพื้นที่ทั้งหมด
  2 พืชเศรษกิจ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง พริก  ถั่วเหลือง
  3 สัตว์เศรษกิจ ได้แก่ ไก่ เป็ด โค สุกร
4อาชีพเสริม ได้แก่ -
4จำนวนธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์  โทร.  0-3649-7089

4จำนวนห้างสรรพสินค้า

-
 
ด้านสังคม
 

4โรงเรียนมัธยม ได้แก่

ร.ร.ท่าหลวงวิทยาคม  โทร.  0-3646-1922 

4มหาวิทยาลัย ได้แก่

-
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ          
 
แม่น้ำป่าสัก
 
ด้านประชากร
 
4จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 27,367  คน
4จำนวนประชากรชาย รวม 13,865  คน
4จำนวนประชากรหญิง รวม 13,502 คน
4ความหนาแน่นของประชากร 81 คน/ตร.กม.
 
ด้านการคมนาคม
 
4ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2256
  สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
  สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
4ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
  ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
4ทางอากาศ ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  มีสนามบินของทหารอากาศ 1 แห่ง
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
4ผลผลิตทางการเกษตร อ้อย  มันสำปะหลัง  พริก  ถั่วเหลือง 
    ที่สำคัญ ได้แก่  
4ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำป่าสัก
    (แม่น้ำ/บึง/คลอง)  
4โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานน้ำตาล  ทีเอ็นฯ  ที่ตั้ง  ม.2  ต.แก่งผักกูด  อ.ท่าหลวง
  โรงงานกระดาษ วัง เอ็น ที  ที่ตั้ง  อ.2  ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
4โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่ เมืองเก่าซับจำปา  ที่ตั้ง  ม.7  ต.ซับจำปา  อ.ท่าหลวง
4สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกวังก้านเหลือง  ที่ตั้ง  ม.1  ต.ท่าหลวง  อ.ท่าหลวง
  จำปีสิรินธร  ที่ตั้ง  ม.1  ต.ซับจำปา  อ.ท่าหลวง
  ถ้ำโบสถ์  ที่ตั้ง  ม.7  ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
4รายชื่อโรงแรม ได้แก่ -
เทศกาลสำคัญของอำเภอ
 
ชื่อเทศกาลที่สำคัญ สงกรานต์

สถานที่

วัดทุกแห่ง

วันที่/เวลา 13 - 16 เมษายน ของทุกปี
 
OTOP ของอำเภอ
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

ขนมทองม้วน ทองพับ

    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ม.1  ต.หัวลำ

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

ไวน์ฝรั่ง

    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

ม.4  ต.หัวลำ

3. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

สุรากลั่น
    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ม.2  ต.ท่าหลวง

4. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

ถั่วสมุนไพร
    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ หมู่ 4  ต.ท่าหลวง