อำเภอโคกสำโรง

 

ดูแผนที่อำภอโคกสำโรง คลิกที่นี่ >>>                                                                                                ข้อมูลจาก http://www.amphoe.com

 
4คำขวัญอำเภอ

เขาวงเสียดฟ้า น้อยหน่าเลิศรส ข้าวโพดพันธุ์ดี มากมีวัวควาย ดอกฝ้ายขาวโพลน เมืองคนรับสงบ

4ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  
4หมายเลขโทรศัพท์  
4หมายเลขโทรสาร  
4เว็บไซต์อำเภอ  
 
ข้อมูลทั่วไป

 

4ประวัติความเป็นมา

เดิมชื่อ กิ่งอำเภอพุคา ปี 2452 เปลี่ยนชื่อเป็น กิ่งอำเภอสระโบสถ์ และปี 2458 ย้ายปลูกใหม่ บริเวณที่ตั้งอำเภอปัจจุบัน 
  และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอโคกสำโรง 

4เนื้อที่/พื้นที่

982 ตร.กม.

4สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

 
 
ข้อมูลการปกครอง
 
         1.ตำบล...........13.... แห่ง 3.เทศบาล............1.....แห่ง
         2.หมู่บ้าน......137.... แห่ง 4.อบต.................13.. แห่ง
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 

4อาชีพหลัก ได้แก่

ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ 
4อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว
4จำนวนธนาคาร มี 4 แห่ง ได้แก่
  1. ธนาคารกรุงไทย โทร.0-3644-1160
  2. ธนาคารออมสิน   โทร.0-3644-1348
  3. ธนาคารกรุงเทพ
  4. ธนาคารกสิกรไทย

4จำนวนห้างสรรพสินค้า

-
 
ด้านสังคม
 

4โรงเรียนมัธยม ได้แก่

ร.ร.โคกสำโรงวิทยา

4มหาวิทยาลัย ได้แก่

-
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ            -
 
ด้านประชากร
 
4จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 81,181  คน
4จำนวนประชากรชาย รวม 40,247  คน
4จำนวนประชากรหญิง รวม 40,934 คน
4ความหนาแน่นของประชากร -
 
ด้านการคมนาคม
 
4ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1และ 209
  สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-3644-1859
  สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
4ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
  ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
4ทางอากาศ ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  ไม่มี
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
4ผลผลิตทางการเกษตร 1. ข้าว                            3. ถั่ว 
    ที่สำคัญ ได้แก่ 2. ข้าวโพด                     4. อ้อย
4ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ -
    (แม่น้ำ/บึง/คลอง)  
4โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ -
 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
 
4โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่ เขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง
  เขาตะเภา วัดราชบรรทม ต.เพนียด อ.โคกสำโรง
4สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ เขาวงพระจันทร์ วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง
  เขาตะเภา วัดราชบรรทม ต.เพนียด อ.โคกสำโรง
4รายชื่อโรงแรม  ได้แก่ โรงแรม สิงห์ชัย โทร.0-3644-1240
  โรงแรม 27 โทร.0644-1672
  บังกะโลแสวงสุข โทร.0-3644-1236
 
เทศกาลสำคัญของอำเภอ
 
1. ชื่อเทศกาลที่สำคัญ แห่เทียนจำนำพรรษา

    สถานที่

เทศบาลตำบลโคกสำโรง 

    วันที่/เวลา ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน
2. ชื่อเทศกาลที่สำคัญ สงกรานต์

    สถานที่

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
    วันที่/เวลา 13 - 15 เมษายน
 
OTOP ของอำเภอ
 

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

เบญจรงค์

    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

215/33-34 ม.9  ต.โคกสำโรง โทร.0-3644-2150

2. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

ไข่เค็มใบเตย

    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

105 เทศบาลตำบลโคกสำโรง โทร.0-3644-1102

3. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

กุนเชียง

    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

47/3 ม.5 ต.โคกสำโรง โทร.0-3662-4808

4. ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP

ผลิตภัณฑ์แกะสลักหินทราย

    สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

253 ม.3 ต.เพนียด โทร.0-3665-3076